Tüketici Hakları Kanunu

Kanun No. 6502                                                                                               Kabul Tarihi: 7/11/2013

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,

ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.

(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.

(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.

(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

(6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.

(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.

(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama, kâr payı dikkate alınarak yapılır.

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar

MADDE 5 – (1) Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.

(2) Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.

(3) Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

(4) Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.

(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir.

(7) Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme yapılamaz.

(8) Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(9) Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.

Satıştan kaçınma

MADDE 6 – (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.

(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.

(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.

Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler

MADDE 7 – (1) Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ayıplı Mal ve Hizmetler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Mallar

Ayıplı mal

MADDE 8 – (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Ayıplı maldan sorumluluk

MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

İspat yükü

MADDE 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 11 – (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Zamanaşımı

MADDE 12 – (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Ayıplı Hizmetler

Ayıplı hizmet

MADDE 13 – (1) Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.

(2) Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

Ayıplı hizmetten sorumluluk

MADDE 14 – (1) Sağlayıcı, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Sağlayıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin hizmet sözleşmesinin kurulduğu tarihte düzeltilmiş olduğunu veya hizmet sözleşmesinin kurulması kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içermediğini ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

Tüketicinin seçimlik hakları

MADDE 15 – (1) Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

(2) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

(4) Ücretsiz onarım veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildiği hâllerde, hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında, makul sayılabilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talep sağlayıcı tarafından yerine getirilir. Her hâlükârda bu süre talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

Zamanaşımı

MADDE 16 – (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Tüketici Sözleşmeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Taksitle Satış

Taksitle satış sözleşmeleri

MADDE 17 – (1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Cayma hakkı

MADDE 18 – (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(3) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(4) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Temerrüt

MADDE 19 – (1) Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyetuyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

Erken ödeme

MADDE 20 – (1) Tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da satıcı veya sağlayıcı, faiz veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

Diğer hususlar

MADDE 21 – (1) Tüketicinin taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir yıldan daha uzun veya belirsiz olan sözleşmeler hakkında Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle satış hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Kredileri

Tüketici kredisi sözleşmeleri

MADDE 22 – (1) Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder.

(2) Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oranı kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan kredi veren, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 23 – (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur.

Cayma hakkı

MADDE 24 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Kredi veren, cayma hakkı olduğu konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde kredi verene yöneltilmiş olması yeterlidir.

(3) Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır. Faiz, akdî faiz oranına göre hesaplanır. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar dışında herhangi bir bedel talep edilemez.

Faiz oranı

MADDE 25 – (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirlenir. Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme planı, yapılan değişikliklere göre yeniden düzenlenir.

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 26 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları, tüketici aleyhine değiştirilemez.

(2) Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine ilişkin ayrıntılara yer verilir. Faiz oranının artırılması hâlinde, yeni faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Erken ödeme

MADDE 27 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

Temerrüt

MADDE 28 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyetuyarısında bulunması zorunludur.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

Sigorta yaptırılması

MADDE 29 – (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

Bağlı krediler

MADDE 30 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Ekonomik birliğin varlığı;

a) Satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi finanse ettiği,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözleşmesinin imzalanması veya hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yararlandığı,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği,

durumlarından en az birinin varlığı hâlinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(4) Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve kredi veren, tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilensorumludur. Tüketicinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(5) Kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

Diğer hususlar

MADDE 31 – (1) Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, belirli süreli kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konut Finansmanı

Konut finansmanı sözleşmeleri

MADDE 32 – (1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

(2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 33 – (1) Konut finansmanı kuruluşları, tüketiciye, konut finansmanı sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermek zorundadır.

Temerrüt

MADDE 34 – (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

(2) Muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmaz.

(3) Finansal kiralama işlemlerinde, muacceliyet uyarısında verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansmanı kuruluşu kalan borcun tamamını ifa etme hakkını kullanmak üzere konut finansmanı sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhâl satışa çıkarmakla yükümlüdür. Konut finansmanı kuruluşu satış öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetki verilmiş olan kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını gerçekleştirir. Konutun satışından elde edilen bedelin, kalan borcu aşması hâlinde aşan kısım tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde 21/11/2012tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(4) Konutun satışının bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu aşan kısmının tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetliğin devredilmiş olması hâlinde zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca tüketici veya zilyetliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabilir.

Bağlı krediler

MADDE 35 – (1) Bağlı kredi sözleşmesi; konut finansmanı kredisinin münhasıran belirli bir konutun satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik bir birlik oluşturduğu sözleşmedir.

(2) Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır.

(3) Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilen kredilerin ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet teminat havuzlarına devrolması hâlinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz.

(4) Konut finansmanı kuruluşu ile satıcı arasında belirli bir konutun tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen konutun bedelinin kredi veren konut finansmanı kuruluşu tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz.

Faiz oranı

MADDE 36 – (1) Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde ise kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilir.

(2) Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleşmede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değiştirilebilir. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi şarttır. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.

Erken ödeme

MADDE 37 – (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Sigorta yaptırılması

MADDE 38 – (1) Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekir.

Diğer hususlar

MADDE 39 – (1) Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanır.

(2) Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamaz.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları da tüketici olarak kabul edilir.

(4) Sözleşme öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansmanı kuruluşunun hak ve yükümlülükleri, sözleşmenin zorunlu içeriği, konut finansmanı reklamları, yeniden finansman, bağlı kredi, temerrüt, erken ödeme ve yıllık maliyet oranının hesaplanması ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Ödemeli Konut Satışı

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

MADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

Şekil şartı

MADDE 41 – (1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Teminat

MADDE 42 – (1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Cayma hakkı

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Konutun teslimi

MADDE 44 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

Sözleşmeden dönme

MADDE 45 – (1) Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Tüketici Sözleşmeleri

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler

MADDE 47 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,

b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan,

sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.

(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Mesafeli sözleşmeler

MADDE 48 – (1) Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(5) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu fıkra kapsamında aracılık edenler, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı sorumludur.

(6) Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler

MADDE 49 – (1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

(2) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmenin kurulmasına ilişkin iradesini açıklamadan önce, cayma hakkı, tüketicinin kabul beyanı vermesi hâlinde yükümlülük altına gireceği ve ayrıntıları Bakanlıkça belirlenen diğer hususlarda, açık, anlaşılır ve kullanılan iletişim araçlarına uygun bir şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yapıldığı anlaşılır olmalı ve sesli iletişim araçlarının kullanıldığı hâllerde sağlayıcının kimliği ile görüşme talebinin sebebi her görüşmenin başında belirtilmelidir. Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. Sağlayıcı, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Sağlayıcının, sözleşmenin bütün şartlarını ve Bakanlıkça belirlenen diğer hususları, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye iletmesi zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin sözleşmeyi kuran iradesini yöneltmesinden önce veya tüketicinin talebi üzerine yazılı bilgilendirmeye elverişli olmayan bir uzaktan iletişim aracı kullanılarak sözleşmenin kurulması hâlinde sözleşmenin kurulmasından hemen sonra yerine getirilir.

(4) Tüketici, sözleşme ilişkisinin devam ettiği süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir. Ayrıca tüketici, finansal hizmetin niteliğiyle bağdaşması hâlinde kullanılan uzaktan iletişim aracını değiştirme hakkına sahiptir.

(5) Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispatla yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerine ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanır.

(6) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmesine ilişkin talebini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletmesi yeterlidir. Tüketici, sözleşmeyi sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda bırakılamaz.

(7) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması, kapsam dışı sözleşmeler, kartla ödeme, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

MADDE 50 – (1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

a) Devre tatil sözleşmeleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

c) Değişim sözleşmeleri

ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.

(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

(7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

(9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Paket tur sözleşmeleri

MADDE 51 – (1) Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir:

a) Ulaştırma

b) Konaklama

c) Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı olmayan başka turizm hizmetleri.

(2) Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılması hâllerinde de bu madde hükümleri uygulanır.

(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde paket tur aracısı paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.

(4) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.

(5) Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır.

(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunludur.

(7) Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir.

(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edilir.

(10) Ön bilgilendirme, sözleşmenin içeriği, paket turun devri, sözleşmede değişiklik yapılmasının koşulları ve bu hâllerde tüketicinin hakları, paket turun iptal edilmesinin sonuçları, paket tur düzenleyicisinin ve aracısının sorumlulukları, tüketicinin hangi hâllerde tazminat talep edebileceği, sözleşmeden dönme ve sonuçları ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Abonelik sözleşmeleri

MADDE 52 – (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.

(2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

(6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları

MADDE 53 – (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygulamalarında, yönetmelikle belirlenen süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmetler dışında başka bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli bir zamana yayılan promosyonuygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı geçemez.

(3) Süreli yayın kuruluşu, promosyon uygulamasına ait reklamlarda uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilan etmek ve bu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde yerine getirmek zorundadır.

(4) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle artırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.

(5) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir promosyon konusu hâline getirilemez. Bu Kanunun uygulanmasında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.

(6) Süreli yayın kuruluşları tarafından düzenlenmeyen ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı ilişkilendirilen promosyon uygulamaları da bu madde hükümlerine tabidir.

(7) Promosyon uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması

Fiyat etiketi

MADDE 54 – (1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

(3) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.

(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 55 – (1) Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.

(2) Malın güvenli kullanımına ilişkin hususların malın üzerinde yer alması hâlinde yazılı ve sesli ifadelerin Türkçe olması zorunludur.

(3) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.

(4) Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarının hazırlanması sorumluluğu üretici ve ithalatçıya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat sorumluluğu ise satıcıya aittir.

(5) Hangi malların tanıtma ve kullanma kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda olduğu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Garanti belgesi

MADDE 56 – (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcıya aittir.

(2) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilensorumludur.

(4) Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İhtiyari garanti

MADDE 57 – (1) İhtiyari garanti, tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydıyla mal veya hizmetle ilgili; değişim, onarım, bakım, bedel iadesi ve benzeri hususlarda satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından verilen ilave taahhüdü ifade eder.

(2) İhtiyari garanti taahhüdü süresince, taahhüt edilen hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden masraf talep edilemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yanı sıra ilgili reklam ve ilanlarında yer alan ifadelerle de bağlıdır. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklarının saklı olduğu, garantiden faydalanma koşulları, süresi, garanti verenin adı ile iletişim bilgileri yer almak zorundadır.

(4) İhtiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi zorunludur.

(5) İhtiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri taşımasa bile taahhütte bulunanı bağlar.

Satış sonrası hizmetler

MADDE 58 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundadır.

(2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.

(3) Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.

(4) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi servis istasyonlarının verdiği hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

(5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları da verdikleri hizmetten dolayı tüketiciye karşı sorumludur.

(6) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçı sunmak zorundadır.

(7) Servis istasyonlarının kuruluşu, işleyişi, sayısı, özellikleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Tüketicinin bilinçlendirilmesi

MADDE 59 – (1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına, Bakanlığın görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.

(2) Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorundadır. Yapılan yayınların tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık on beş dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.

Tüketici ödülleri

MADDE 60 – (1) Tüketici ödülleri, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi amaçlarına yönelik olarak verilen ödüllerdir.

(2) Tüketici ödülü ve benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır.

(3) Tüketici ödülü verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

Ticari reklam

MADDE 61 – (1) Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

(4) Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.

(5) Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlarında yer alan iddiaların doğruluğunu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Haksız ticari uygulamalar

MADDE 62 – (1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.

(3) Haksız ticari uygulamanın reklam yoluyla gerçekleştirildiği hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Kurulu

MADDE 63 – (1) Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulur. Kurul tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Reklam Kurulu Başkanına devredebilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

(2) Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanlığın ilgili Genel Müdür yardımcıları arasından görevlendireceği bir üye,

b) Adalet Bakanlığının, bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hâkim veya savcılar arasından görevlendireceği bir üye,

c) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

ç) Sağlık Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendireceği bir üye,

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendireceği bir üye,

f) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye,

g) Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,

ğ) Yükseköğretim Kurulunun, reklamcılık, iletişim veya ticaret hukuku alanında uzman öğretim üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, Türkiye Medya ve İletişim Meclisi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye,

ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

i) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri arasından seçeceği bir üye,

j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

k) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği bir üye,

l) Türk Eczacıları Birliğinin görevlendireceği eczacı bir üye,

m) Türk Diş Hekimleri Birliğinin görevlendireceği diş hekimi bir üye,

n) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin görevlendireceği doktor bir üye,

o) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği avukat bir üye,

olmak üzere başkan dâhil on dokuz üyeden oluşur.

(3) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple boşaldığı takdirde boşalan üyeliklere ikinci fıkra esasları dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya seçim yapılır. Süresi dolan üyenin görevi, yeni üye görevine başlayıncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

(5) Kurul, Başkan dâhil en az on bir üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması hâlinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

(6) Bakanlıkça, Kurulun karar vermesine yardımcı olmak üzere sektörel alanlarda ihtisas komisyonları kurulur. Komisyonlar, başkan dâhil en az üç en fazla beş kişiden oluşur.

(7) Kurul Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(9) Kurul, gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversiteler, özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşlerine başvurabilir.

(10) Kurul kararları, tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.

(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

YEDİNCİ KISIM

Tüketici Kuruluşları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi

Tüketici Konseyi

MADDE 64 – (1) Tüketici sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi toplanır.

(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Konseyi

MADDE 65 – (1) Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde Reklam Konseyi toplanır.

(2) Reklam Konseyine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir şekilde Konseyin toplam üye sayısının yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Reklam Konseyinin üyeleri, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Hakem Heyeti

Kuruluşu ve görev alanı

MADDE 66 – (1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir.

(2) Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;

a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,

b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,

c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,

olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayrıca belirlenir.

(3) Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.

Raportör

MADDE 67 – (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör sayısının yeterli olmadığı illerde ticaret il müdürü tarafından ticaret il müdürlüğü personeli arasından, ilçelerde ise kaymakam tarafından ilçede görevli Devlet memurları arasından yeterli sayıda raportörgörevlendirilir.

(2) Tüketici hakem heyeti raportörleri, heyetin çalışmalarına ve kararlarına esas olacak dosyaları hazırlamak ve uyuşmazlığa ilişkin raporu sunmakla görevlidir.

Başvuru

MADDE 68 – (1) Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.

İnceleme

MADDE 69 – (1) Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.

Karar ve karara itiraz

MADDE 70 – (1) İl ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdiği kararlar tarafları bağlar.

(2) Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.

(4) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimliklerine, ticari unvanlarına ait yanlışlıklarla, yazı, hesap veya diğer açık ifade yanlışlıkları hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(7) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Huzur hakkı ve ücreti

MADDE 71 – (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Diğer hususlar

MADDE 72 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulması, çalışma usul ve esasları, raportörlerin nitelikleri ile bilirkişilik müessesesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

SEKİZİNCİ KISIM

Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler

Tüketici mahkemeleri

MADDE 73 – (1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

(3) Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.

(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.

(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davacı, verilen kararların yayımlanmasını talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar, masrafları davalıdan alınmak üzere ülke düzeyinde yayımlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlarına karşı yapılan itiraz sonucu verilen kararlar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması

MADDE 74 – (1) Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir.

(2) Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi hâlinde, mahkeme ayıbın niteliğine göre malın satışını geçici olarak durdurma veya ayıbı giderme kararları verebilir. Üretici veya ithalatçı mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Malın ayıbının ortadan kalkmasının imkânsız olması hâlinde mal, üretici veya ithalatçı tarafından toplanır veya toplattırılır. Toplatılan mallar taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. İmha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulan bir seri malın, tüketicinin güvenliğini tehlikeye sokan bir ayıp taşıması durumunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

Denetim

MADDE 75 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsamına giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin aslının veya onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur.

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

MADDE 76 – (1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullanılanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin kullanması için tasarlanan veya makul koşullarda tüketiciler tarafından kullanılması öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse başka yollarla tedarik edilen veya kullanılabilir hâle getirilen yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş her türlü üründür.

(2) Üretici veya dağıtıcının, tüketiciye açıkça bilgi vermesi kaydıyla antika olan veya kullanılmadan önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tüketici ürünleri ile tüketiciye sunulan hizmetler; can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermemeli, uygulanması zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmalıdır.

(4) Bakanlık sorumlu olduğu tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

Ceza hükümleri

MADDE 77 – (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 ncı, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca belirlenen haksız şartların tüketici sözleşmelerinde kullanılması durumunda, Bakanlıkça verilecek süre içinde bu haksız şartın sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit edildiği her bir sözleşme için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü, 45 inci, 46 ncı maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ıncı maddesinin ikinci, 47 ncimaddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve 50 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Lirası, 50 nci maddesinin onuncu fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(5) Bu Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici ve ithalatçı hakkında piyasaya arz edilen; satıcı hakkında tüketiciye satışı yapılan her bir mal için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen hususlara aykırı olarak ödül verenler hakkında yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 42 nci maddesinde ve 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenlere bu aykırılığın giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kart çıkaran kuruluşlara beş milyon Türk Lirası, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin sekizinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında beş yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşları hakkında beş bin Türk Lirası; aykırılık ülke genelinde dağıtımı yapılan süreli yayın ile gerçekleştirilmiş ise yüz bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Süreli yayın kuruluşu, kampanyayı ve kampanyaya ilişkin her türlü reklam ve ilanı da durdurur. Aykırılığın devamı hâlinde, reklam ve ilanın durdurma zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren her sayı/gün için on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası; kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Lirası; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden radyo ve televizyonlar hakkında on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık;

a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise on bin Türk Lirası,

b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise iki yüz bin Türk Lirası,

c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezaların yarısı,

ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,

d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,

f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası,

g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası,

idari para cezası verilir. Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar uygulayabilir.

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya durdurulması yaptırımı veya beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Kurul, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası olarak uygulanır. Aykırılığın reklam yoluyla gerçekleştirildiğinin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici veya ithalatçılar hakkında yüz bin Türk Lirası; 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında yedi gün içinde bilgi ve belgelerin doğru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılığın devamı hâlinde yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak üzere aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari para cezası verilir. Aykırı fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezası iki misli olarak uygulanır.

(16) Bu Kanunun 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklere aykırı hizmet sağlayan sağlayıcılar hakkında her bir işlem için iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(18) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülükler ile Bakanlıkça yönetmelik veya tebliğle belirlenen tedbirlere uymayanlar hakkında bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

(19) Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkralarındaki idari para cezaları hariç olmak üzere, aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının yirmi beş bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı;

a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel kişinin, aykırılığın tespitinden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde beşini aşamaz. Bir önceki yıl gayrisafi gelirinin oluşmaması hâlinde, tespit tarihi itibarıyla oluşan gayrisafi geliri dikkate alınır. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde beşini aşamaz.

(20) Bu Kanuna göre idari yaptırım uygulanması, diğer kanunlar gereği yapılacak işlemleri engellemez. Bakanlık, bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Cezalarda yetki ve itiraz

MADDE 78 – (1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci fıkralarındaki idari yaptırımlar Bakanlık tarafından verilir; on ikinci ve on üçüncü fıkraları uyarınca Reklam Kurulu tarafından karar verilen idari yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır. Diğer fıkralarındaki idari yaptırımlar ise yaptırım uygulananın merkezinin bulunduğu valilik tarafından verilir.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, işlemin tebliğini izleyen günden itibaren otuz gün içinde açılır. İdare mahkemesinde iptal davası açılmış olması, kararın yerine getirilmesini durdurmaz.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur.

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli Hükümler

Yiyecek taklidi ürünler

MADDE 79 – (1) Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı yasaktır. Gıda ürünü olmamalarına rağmen geleneksel el sanatı ürünü olarak gıda ürünü şeklinde üretilen ve sağlığa zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyarı işareti ve yazısı bulunması şartıyla bu hükmün dışındadır.

(2) Bakanlık, olduklarından farklı görünerek tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan bu ürünlere karşı gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(3) Piyasaya arz edilmiş olan bu ürünlerin güvensizliğinin tespit edilmesi hâlinde alınacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlık, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla görevlidir.

(5) Yiyecek taklidi ürünleri satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma hakları saklıdır.

Piramit satış sistemleri

MADDE 80 – (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

Test, muayene ve analizler

MADDE 81 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulaması için resmi veya özel kuruluşların laboratuvarlarındanyararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Test ve muayene sonuçlarının ilgili idari ve teknik düzenlemesine aykırı çıkması hâlinde buna ilişkin tüm giderler üretici veya ithalatçıdan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelir kaydedilir.

Ödenek

MADDE 82 – (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ilişkin masraflar, Bakanlığın tüketicinin korunması amacına yönelik masrafları ve sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 83 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.

(2) Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler

MADDE 84 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılır.

(3) Bakanlıkça çıkarılacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınır.

Kadro ihdası

MADDE 85 – (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 86 – (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 87 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 88 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

27/11/2013

 

KURUMU       : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEŞKİLATI     : TAŞRA

 

123 comments

 1. avea süper kamu tarifesi kullanırken kampanyadan bir telefon aldım.avea bayiinden söylenen: faturama 4tl olarak 24 ay yansıyacağını söylediler.başka bir tarifelerinden yararlanmak istediğimde de 24 ay faturalı olduğum ve aveada kaldığım süre içinde hangi tarifeye geçersem geçeyim bir sorun olmayacağını söylediler.bende bir süre sonra elele tarifesine geçtim ve faturam 1 ay sonra 268tl geldi.bayiiye sorduğumda taahüdü bozduğum için ceza yansımış dediler.bana söylediklerini hatırlattım müşteri hizmetlerini aramamı söylediler.500 aradığımda durumu anlattım faturamın düzeltilmesini istedim eğer ilgilenmeyeceklerse aveada kalmak istemediğimi adıma bulunan 3 hattımı kapattıra bileceğimi söyledim 2 gün içinde bilgi verileceğini söylediler.4gün geçmesine rağmen haber verilmedi.ben tekrar aradım aynı şeyleri anlattım sizi daha yetkili birine bağlayalım dediler onada anlattım bana ,başka tarifeye geçtiğim için sözleşmeyi bozduğumu,268tl olan faturamı taksitlendirebileceğini söylediler.başka tarifeye geçmek istediğimde niçin bana taahüdün hatırlatılmadığını,yada mesajla uyarılmadığımı ,bunu kabul edemeyeceğimi durumun düzeltilmesini düzeltilme olmayacaksa faturamı ödeyip başka oparötöre geçeceğimi söylediğimde,sizi eski tarifenize geri getirip eskisi gibi devam edersem belki olabileceğini söylediler. talebiniz alındı 2gün içinde bilgi verilecek dediler ama arayan olmadı.tekrar ben aradım tekrar tekrar durumu anlattım ve eğer faturam düzelmeyecekse beni oyalamamalarını ,mahkeme yoluyla hakkımı arayacağımı ,hesap kesim tarihimi geçirerek tekrar bir fatura ödemek istemediğimi belirterek tekrar talep aldılar .daha sonra yine benim onları arayarak bilgi istememle daha yetkiliye bağladılar .bağlanan bayana durumu anlattım faturamı ödemediğim için kaçgündür telefonumu kullanamadığımı bian önce sorunun halledilip faturamı ödeyip tlf açtırmam gerektiğini anlatmaya çalışırken sürekli sözümü keserek ve sesini yükselterek taleplerime hiçbirşey yapamayacaklarını söyledi .bende başka operatöre geçeceğimi söyledim konuşmayı bitirdik.20 sn sonra isteğim ve bilgim olmadan fatura sorunu ve borcu olmayan diğer 2 hattım aramalara kapatıldı.268tl borcu olan faturamı ödedim ve bu hattım açıldı diğer 2 hattım aramalara hala kapalıyken başka operatöre taşıma talebi yaptım.akşamında müşteri hizmetleri beni aradı bende 2 hattımı niçin kapattıklarını sorduğumda İPTALtalebimin olduğu için denildi.iptal talebinde bulunmadığımı defalarca söylememe ve haberleşme özgürlüğümün kısıtlanmaması gerektiğini defalarca söylememe rağmen düzeltilmedi .1 gün boyunca 2 hattım kapalı kaldı.ertesi gün açık olan hattımıda aramaya kapattı.müşteri hizmetlerine nedenini sorduğumda hala bana iptal isteğimin olduğunu söylediler.benim iptal talebimin olmadığını kendilerinin izinsiz kapattıklarını defalarca söyledim.ilk etapta hepsini açtılar bir süre sonra tekrar 2 hattımı kapattılar.ses kayıtları var saatleri ve görüştüğüm isimler de mevcut.aveaya faturamla ilgili mahkeme ve özgürlüğümü kısıtladığı için tazminat davası açacağım duyurulur.

 2. geçmiş dönemlere ait kart kullanma bedellerinin tekrar kartıma yatırılmasını istiyorum aksi durumda en yakın zamanda borcunu kapatıp
  kartımı iptal edeceğim en yakın zaman da cevap istiyorum

 3. Adıma kayıtlı 0505 2239066- 0505 2239067 0507 4677067 0553 3179217 0555 8575706 numaralı Avea Cep telefonlarıma çok sayıda mesaj gelmesinden çok rahatsızım daha evel avea ya bu rahatsızlığımı belirtiğim halde mesajların gelmesi devam etmektedir Avea Aş nin kendi mesajları dışında ( fatura bilgi – kampanyalar vs gibi) bankaların mağazaların ve benzeri kurumların mesaj çekemsine kesinlikle karşıyım..Haklarımızın korunmasını arz ederim. 18.01.2012

 4. ismim alisan dicel benim sikayetim turkcell kurumsal hattım var normalde 39 tl fakat bana hic 39 fatura gelmedi bana gelen ilk fatura 130 tl ikinci faturamda 82 tl arkadaslar kurumsalı aradıgımda nedir bu fatura dedigimde ilk faturaya 45 tl msj atmıssın ve ben hic msj atmadım ikinci faturada 10 tl msj atmıssın ki msj kapattırdım ve dıshatlarada kapattırdım ama ikinci faturayada artı 45 tl dıshatlar aramıssınız ama hattım dıs hatlara kapalı degilmı dedigımde uzun sure beklemeden sonra bey efendi kıbrıs dıshatlara acık denildi ozaman hangi numarayı aramısım dedigimde kıbrısın kodu ve aranan numaranın ilk 3 numarasını veriyo gerisi gerisini göremiyoruz ben onlarin soledigi hattı tanımıyorum arkadaslar ve öyle bir numarada aramadım zati numarayıda kendileride ilk 3 hanesini goruyolar ne yapmam lazım arkadaslar bir yardımcı olurmusunuz ilk faturayı ödedim bu ikinciyi ödimmi ödemimmi isterseniz mahkemeye verin diyolar sizce sonuc ne olur.

 5. yen i bir eve taşındım benden önceki kiracı izmirgazı kapattıtdı.13aralık 2011 ben 10aralık2011taşındım 19aralıkp.tesi izmirgaz aboneliğini üzerime aldım 14.12.2011 çar.öğleden önce açılacağını söylediler randevumu aldım güvence bedeli olarak 311tl ödeme yaptım randevu tarihinde hiçbir personel gaz açımı için gelmedi perşembe günü en az 50 defa aramama rağmen her aradığımda operatöre bağlıyorum deyip beni saatlerce beklettiler akşam saatlerinde ulaştım gaz kaçağı tesbit ettiler söyledikleri parçayı firmayı getirerek düzelttirdim tekrar 17.12.2011 c.tesi tekrar 19.12.2011 öğleden önce gaz açımı yapılacak diye yine randevu aldım yine hiç bir personel gelmedi elimde randevu evrakları mevcut
  son derece mağdur edildim teminat bedeli olarak aldıkları paranın karşılığı bu mu defalarca aradığım beni dakikalarca operatöre bağlanacak deyip telefonda dakikalarca bekletip telefon faturamın yüksek geleceği yani son derece mağdur edildim lütfen gereken yapılsı mağduriyetim giderilsin

 6. nokıa c5 00 telefon aldım garantili ufak bir arıza vardı yazılım atılması lazımdı telefonu verdim tamire eskisinden daha kötü olmuş hatta çalışmıoo bile bunlar nasıl şikayet ederim acaba numaram 05356282455

 7. GARANTİ BANKASI 17.11.2011
  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

  GARANTİ AKSARAY(İSTANBUL) ŞB. MÜŞT. NO:6110431-HESAP NO 5/6687789 NOLU HESAP SAHİBİYİM.21.09.2006 YILINDA HESABIMA OTOMATİK FATURA TALİMATI VERDİĞİMDE , HESABIMA EK HESAP TAHSİS EDİLMİŞTİR.

  BU HESABIMDA 10.04.2008 TARİHİNDE +3,33(ÜÇTLOTUZÜÇ KURUŞ)BAKİYE BIRAKTIM.

  BU TARİHTEN SONRA İZMİR’E YERLEŞTİM.3-4 AY SONRA İZMİR KARŞIYAKA ŞB.NE HESABIMI SORDUĞUMDA HESABIN VADESİZ OLDUĞU İÇİN BELLİ BİR SÜREDEN SONRA OTOMATİK KAPATILACAĞINI SÖYLEDİLER. BENDE BUNDAN DOLAYI BU HESABIMI KULLANMADIM. 15.11.2011 SAAT 18:55 DE BANKANIZ TARAFINDAN 0212 41090 07 NUMARADAN BENİ ARAYIP 600.00 TL BORCUM OLDUĞUNU VE ASGARİ TUTARIN DA 77 TL OLDUĞUNU SÖYLEDİLER. ERTESİ GÜN HESABIMI AÇTIRDIĞIM BANKANIZ ŞUBESİNİ ARADIĞIMDA HESABIMDA HAREKET GÖREMEDİKLERİNİ VE ENYAKIN ŞUBENİZE GİTMEMİ SÖYLEDİLER. BENDE İZMİR GARANTİ GAZİEMİR ŞB. GİTTİM. VE +3.33 TL BIRAKTIĞIM HESABIN AKTİF OLDUĞUNU VE AÇILAN EK HESAPTAN DOLAYI FAİZ KESİNTİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER. VE BENİ 444 0 338ARAMAMI SÖYLEDİLER. 444 0 338 ARADIM GARANTİ MÜŞTERİ HATTIYLA GÖRÜŞTÜMSIKINTIMI ANLATTIM VE BANA ENGEÇ PAZARTESİ GERİ DÖNÜLECEK DEDİLER.17.11.2011 DE 11:38’DE BANKANIZDAN CEP TELEFONUMA BİR MESAJ GELDİ VE BANKANIZ TARAFINDAN BU PARA TALEP EDİLİYOR. VE 17.11.2011 TARİHİNDE SAAT 17:00’A KADAR TUTARIN ÖDENMEMESİ HALİNDE İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILACAĞINI YAZIYORDU. KULLANMADIĞIM KREDİDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ÖDEME İSTENİLEMEZ.

  BU PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALIRSAM HER TÜRLÜ İSTİRDAT, MADDİ, MANEVİ VE CEZAİ ŞİKAYET HAKKIM SAKLIDIR.

  BU KONUNUN ARAŞTIRILIP TARAFIMA EN KISA ZAMANDA BİLGİ VERİLMESİNİ , RİCA EDİYORUM.17.11.2011

  SEVİM ÖZER
  0506 370 58 24

  selmaozer_62@hotmail.com.tr

 8. merhaba gimsa market ANKARA elvnkent şubesinden eşim fiyatı uygun diye bir takı aldı ve bunun fiyatının farklı olduğunu kasadan geçtikten sonra fişte farkettik danışmaya aynı dakikada götürdüm iyade etmek istediğimi söyledim bizde iade yok diyerek kabul etmediler okadar ısrar etmeme ramen yok almadılar ben bunlara nasıl iade edebilirim bu malı parası için değil ama çok zoruma gitti lütfen yardımcı olurmusunuz 05423490295

 9. d smart müşteri hizmetlerinden aradılar aylık paketimin 20 tele olduğunu 1 yıllık 240 tl olduğunu söylediler 14.10.2011 tarihinde paketi kabil ettim ama 15 dakika sonra müşteri hizmetlerini aradım iptal ettirmek istediğimi söyledim ve bana 3 gün içinde döneceklerini ve ozaman iptal edebileceğimi söylediler bugün günlerden 20.10.2011 yani 6 gün sonra bana döndüler ve önümüzdeki ay iptal edebileceklerini söylediler buda düpedüz dolandırıcılıktan başka bişi değil hem 10. ay hem 11. ay kullanıldığı için 20+20=40 tl ve 40 tl iptal parası 80 tl ödemem gerekecek düpedüz bizleri dolandırıyolar d smart müşteri numaram 000014536676 gerekenin yapılmasını ve paketin talep etiğim gün iptalini istedim ogünden iptal edilmesini ve hiçbir ödeme yapılmamasını talep ediyorum.ilgive alakanıza şimdiden teşekkür ederim.

 10. Surat kargonun personel memnuniyetsizliği hakkında

  Diyarbakır diyar şubesini arıyorum kargom var diye karsılaştığım muamele dün aramısıınız kargom var diye kargo göndermemişsiniz bugun size kargo göndermicem sikayet edin … kustahca bir tavır ayıp ya boyle buyuk bir firmaya yakışmaz ve gerekeni yapımak istiyorum yardımlarınızı beklemekteyim

 11. 5 mblıt internetim hiç internete giremeden bitti resmen enayi durumuna kondum aveadan hemen ayrılacam her tanıdıgım insana ve şikayet edilecek yerlere edecem bizlere yazık degilmi

 12. ,,,,,……KULLANMADIĞIM İPTAL ETTİĞİM HATTIMA FATURA GELİYOR,
  SAYIN…….BAŞ…B..K NERDESİN

  HANİ BERABER YÜRÜMÜŞTÜK HANİ BERABER ISLANMIŞTIK

  KOLPA YAPMA ADAM OL ADAM …………………

  BEN AK—IM SEN AK…DEĞİL ….???? GİTTKÇE SİYAH OLUYORSUN

  SOMALİ –VS YOKSULLAR AÇLAR
  YA SENİN ÜKENDEKİAÇLAR????????????????????
  ÖNCE ÜLKENİ İNSANALARINI VE ATILAN KAZIKLARI DÜŞÜN

  BENİMDE ANNEM VAR

  SANA KIZGINIM

  YİNEDE ANNEN ANNEM

  BAŞIN SAĞOLSUN

  BEN TÜRKÜM DEMEDİN

  AMA BEN GÜRCÜYÜM VE T.C YİM
  SENDE YA SEV YA TERKET

  BEN İSLAMIM BEN TÜRKÜM VE GÜRCÜYÜM

  ALLAHSIZ

  DİYEMİYORUM SANA

  SENİN ALLAHINA GURBAN

  BAŞKALARININ KULU OLANIN LİDERLİĞİ SADECE KULLANILMAKTIR UNUTMA…………………………………………………………….?????????

  İŞİN ZOR………………………………….

  YOLUN AÇIK OLSUN DEMİYORUM
  ÇÜNKİ ABD DEĞİL İNGİLİZ BİZİ YÖNETİYOR

  ÇÜNKİ YOLUN KAPALI

  FUHUŞ-KUMAR-UYUŞTURUCU-GASP–TECAVÜZ-VSSSS
  ARTMIŞ BU ÜLKEMİZDE

  BUNA ÇARE BUL

  MİNİ ETEKLİSİDE-TESETTÜRLÜSÜDE BU İŞİN İÇİNDE
  YA….EL —-TEYO,,,ŞU HAKSIZ FATURALARI Bİ…HALLETSEK

 13. 0505 350 26 55 numarama kontör yükletmeyince kapandı ve hattıma kontör yükledigim halde açmıyorlar numarayı açtırtmaya gittigimde benlen hiç ilgilenmiyorla ne yapmamız gerekiyorhattımı geri kullammam için ne yapmamız grekiyor

 14. merhaba benim şikayatim ; flo ayakabı merkezınden aldığım ayakabı 2 gun içinde ayağımı cidi şekilde yara yaptı bunun sonucun da ayakabıyı mağzaya teslım ettim 15 gun için de cevap geldi ayakabının her hangi birşeyi yoktur ondan dolayı ayakabının iade si olunmayacağını belırtıler bundan dolayı şikayetcıyım …

 15. 11 sene turksel kulandım çok menıundun yanlız fıyt pahalı gelınce odeyemedım aveyaya gectım tahmının fazla durmadan gerı donuş yapıcam tuksele yanlız kızdıgım bır nokta soon faturayı odeyemıyorum faturada gelmedı borcta gozukmuyor odemek ıstıyom muşterı hızmetlerıne baglamıyom lutfen yardımcı olun 05367727436

 16. orbey sürücü kursundan ehliyet sınavına girdim.benden yasal olamayan 45 lira sınav başı direksiyon parası istiyorlar.bu yasalmı

 17. smile adsl abonesiyken telefon hattımı iptal ettirdim bunulada yetinmedim ayrıca smile adsl aboneliğimide iptal ettirdim(Normalde smile adsl aboneliğininde otomatikmen iptali gerekirken buna bile ayak direttiler) şimdi ise iptal edilen telefon hattina ve iptal edilen aboliğe rağmen fazladan 1 aylık kulanım bedelini istiyorlar kaç kez görüşmememe rağmen ödeyeceksiniz fatura çıkmış deniliyor.verilmeyen hizmeten zorla para tahsil edilirmi şikayetçiyim.

 18. Eşim, kızıma cep telefonu almak için daha öncede defaten alış veriş yaptığı EVKUR Konya şubesine gitmiş; bir telefon beğenerek fiyatının piyasa fiyatına göre durumu hakkında bilgi istemiş ve satıcı ürünün en ucuz fiyatının kendilerinde olduğunu bu fiyat kampanyasının da çok kısa süreceğini belirtmiş. Eşim de fırsatı kaçırmamak için sözleşme imzalayarak alım sürecini başlatmıştır. Eve gelince bana durumu anlattı, bende fiyat konusunda satıcının beyanını internetten kontrol ettim ve doğru olmadığını, “aynı telefonun piyasada daha ucuza satıldığını” gördüm. Mağzaya giderek satışın iptalini talep ettik onaylanmadığı için iptal edemeyeceklerini onayı müteakip başvurmamız gerektiğini söylediler. Bugün (29.05.2011) mağzaya bir daha uğradık. işlemin onaylandığını söylediler. Cayma hakkımızı kullanmak istediğimizi beyan ettik. Henüz cep telefonunu almamış olmamıza rağmen böyle bir hakkımızın olmadığını eğer istersek telefona ödenecek para ile başka bir mal alabileceğimizi ifade ettiler. Teslim almadığımız bir malın parasını ödemek zorunda bırakılıyoruz. Sorunun çözülmesi hususunda cevaplarınızı bekliyorum

 19. ben kingten ekmek yapma makinası aldım aralıkta ekmek pişirmedi tamire yetkilisine götürdük hala gelmedi telefon açtım iml atım hiç kimse ilgilenmedi sizin tarafınzdan ilgilenmesi aksi takdirde hakımı başka arıycam ilginize duyrulur

 20. Halk Sigorta’dan şikayetçiyim. Bir yıldır Arabamın kaskosu Halk Sigorta’dandı. Ve de memnundum. Ne var ki bir kaç gün önce acentemden gelen ve şirketin bundan sonraki dönemde sigortamı yenilememe kararını bana bildiren telefonundan sonra bu fikrimi değiştiriyorum. Üç tane kaza yaptığım için (ki bunlar düşük bütçeli (Toplamda 1000 TL civarı) ve bir tanesi mini onarımdan da karşılanabilecek kazalardı) böyle bir kararın alınmasını aklım almamaktadır. Sadece kaza yapmayan müşteriler mi aramaktalar, o zaman şirketin işlevi nedir? Bundan sonraki dönemde de kaza yapacağımın öngörüsünü nereden almaktalar?

  Müşterileri arasında ayrımcılık yapan ve müşteri seçen sigortacılık anlayışını kınıyorum ve şikayet ediyorum.

 21. türkcell ‘ taşıdım 5423769328 numaramı 6 ay boyunca 20 tl karşılığında 40 tl hediye gelecekti fakat ne hikmetse 3 aydan sonra gelmedi konuşmalarım ana kontörden gidiyor nasıl sahtekarlık böyle

 22. TÜRKİYENİN EN PAHALI OPERETÖRÜSÜNÜZ FAZLA SÖZE GEREK YOK KİM TABİKİ TÜRKCEL

 23. dakkası 40krş güya ama 1saniye aç kapa 1kontur gidiyor birisi açıklasın çalinan paralarimizi konturlu hatıma gelen fatura borcuna ne dresiniz davacıyım türkselden pardon tefeciden desem daha dogru

 24. Merhabalar.Ben ramazan ayınada brezilya fönü yaptırdım.özbay kozmetik bana garanti verdi ama saçlarım yandı ve hiçbir faydasını görmedim.bana telafi edeceklerini sölediler ama sürekli beni oyaladılar saçlarım uzundu.şu anda saçlarımı kestirmek zorunda kaldım.lütfen bana yardımcı olurmusunuz.teşekkürler.

 25. sesini duyuramayan tüm vatandaşlar adına ve kendi adıma yaziyorum cep telefonlari her yöne 20tl 29tl 49 tl diyerek daha verilen dakkalar dolmadan bizlerden haksız kazan elde eden turksel ve diyer hatlari hiç bir vatan evladi yokmu başbakana bildirelım her yöne ne demektır 800 dakka diyip 39 tl diyorlar 100 tle fatura çikariyorlar bu insanlar nasıl oluyorda türkiye bunları besliyor.bir ekmek çalsam ceza evini boylarım bu insanlar kimlerele ortak çalişiyor bu kadar yolsuzluk olurmu.geçen bir gün istanbuldan 055 5 le başlayan bir telefon beni ariyor onu aradığımı söylüyor nerdeyse yakında olsak vurgun olacak benım hattıma giren türksel başkasını çaldırıyor oraside beni böyle türkiye genelinde devam ediyorlar trliyonları vatandaştan aliyorlar bu tefon şiketlerını tütfen denetleyın şikayet kutusu göderılsın yardımci olun vatandaşa sayğılarımla

 26. yapı krediden para çekdim 8.300 tl ayda 285tl 3ay ödeyemedim avukata vermişler icralık oldum avukat bankayla konuşmuş ödeme planı çıkarmış 440tl ben 285 veremezken 2katı plan çıkarmışlar ne yapmam gerekir nere başvurmam gerekir daha başladı bugün ögrendim ne yapmam gerek yardım edermisiniz ben 250 .200 arası dediğimiz halde böyle oldu bu durumda benim hiçbir hakkım yok mu ödeyemem ki

  lütfen bilen varsa yardım etsin

  stewan@mynet.com

 27. yapı krediden para çekdim 8.300 tl ayda 285tl 3ay ödeyemedim avukata vermişler icralık oldum avukat bankayla konuşmuş ödeme planı çıkarmış 440tl ben 285 veremezken 2katı plan çıkarmışlar ne yapmam gerekir nere başvurmam gerekir daha başladı bugün ögrendim ne yapmam gerek yardım edermisiniz ben 250 .200 arası dediğimiz halde böyle oldu bu durumda benim hiçbir hakkım yok mu ödeyemem ki benden de avukat bin tl aldı

 28. 23/03/2011 DE DOĞUŞ OTO PAZ. VE TİC.A.Ş. KARTAL YETKİLİ SATICISI TARAFINDAN SATIŞI İCİN GÖRÜŞÜLEN VE KURUMSAL HESAPLARINA KAPORO YATIRILAN ARACI TESLİM ALMAK İCİN UÇAK BİLETİ VB HAZIRLIKLARIMI YAPMIŞKEN 4-5 SAAT KADAR SONRA TEKRAR ARANIP ARACIN VERİLMEYECEĞİNİ BİLDİRMELERİ İLE ŞOK OLDUM.(GEREKÇE ?) ÇALIŞMA HAYATIMDA SOSYAL MAĞDURİYETİME NEDEN OLAN BU OLAY; CİDDİ CALIŞMA PRENSİBLERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM DOĞUŞ OTO GRUPUNA GÜVENİMİ SARMIŞTIR.PAYLAŞIMLARIYLA CEVRESİNDEKİLERİDE ETKİLEYEBİLECEK SOSYAL KONUMDAKİ BİR MÜŞTERİ OLARAK BU OLUMSUZLUĞU ŞİDDETLE KINIYORUM. BU DURUMA DÜŞEBİLECEK ŞAHISLARI UYARMAK ADINA BU DURUMU KAMU OYUNA DUYURMAK VE PAYLAŞIM İCİN BİLGİNİZE SUNAR CALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM SAYGILARIMLA

 29. Merhabalar,
  Yaklaşık 45 gün evvel vodafonun avantajlarından faydalanmak için sim kartımı değiştirdim, fakat bazı şikayetlerim olmasına rağmen müşteri hizmetlerinize ulaşamıyorum, ulaştığım zamanda çözüm bulunamıyor, ayrıca hatta dakikalarca bekleterek dakika kaybettiriyorsunuz, 650 dakika 35 tl. olan paketinize geçtim ve dedimki deneyeceğim memnun kalmasam değiştireceğim, hiç memnun kalmadım, şuana kadar bir fatura ödedim diyerininde tutarını kendim arayarak öğrendim herhangi bir fatura gelmediği gibi, limitimi aştığıma dair açıklayıcı bir mail veya mj gelmedi şuanda ödemem gereken tutar ise 99 tl. ben itiraz etmek istiyorum, kanuni yapılması ne gerekiyorsa onu yapacağım, çünkü sizin kurumsal olmadığınızı anlıyorum ki yardımcı olmuyor kişileri kandırarak para kazanmaya çalışıyorsunuz, yanlış starateji uyguluyorsunuz.

 30. 10.12.2010 günü türksel kontürlü hattımı 29 liralık pakete giriş yaptım 17 liralık kontürümde içinde bulunmaktaydı türksel görewvlisine inceliklerine kadar sorular sorup sana 2011 senesinin birinci ayına kadar hiç bir fatura gelmiyecek dedi akabinde 15 gün sonra 14.50 liralık fatura geldi ödedim fakat hatta geçeli bir ay dolmadan 31 liralık fatura daha geldi müşteri tmsilcilerini arıyorum basma kalıp gibi aynı sözleri yeniliyorlar hani benim hatta geçerken bıraktığım 17 lira nerde fatura hesabından niye düşülmüyor türksel yetkilileri size sesleniyorum niye kampanyalarla tüketicileri niye kandırıyorsunuz. benim gibi birçok vatandaşın mağdurıyetini gideriniz lütfen.

 31. (tr-tr.facebook.com/) ADLI İNTERNET SİTESİ herkezi dolandırarak facebook şifresi ve kullanıcı adını alıyorlar şifreyi değiştirip saçmalıyorlar başkalarına küfür seni seviyorum ve benzeri dürümlarda her kezi kandırıp işletiyorlar

 32. bi hevesle avea dan fenercell aldık boş çıktı..3 ay kullanamadık kullanamadığım gibi 104 tl para ödedik…müşteri hizmetleri ile görüştük aldığım cevap..; bulunduğunuz bölgede 3g zaten çekmiyor; neyse . iade ettik 104 tl yi ödedik kurtulduk diye sevindik ….ama 2 ay sonra bi fatura daha çıkardılar 42 tl daha ödeyeceksiniz dendi…şimdi biz ne yapacagız ..tahminen cumhuriyet başsavcılığına dolandırıcıklailgili dilekçe verecegiz..29 tl gözüken kampanya 42 tl ye nasıl çıkar …..vergi üzerine vergiyle tabiiiii….

 33. 0002024258 nolu abonesiyim.beni 2009 kasım ayında beni iki yıllığına abone ettiler..bu bu abonelik sırasında her gün hiç bir şekilde iyi hizmez alamadım.aradım modem değişti.teknik sorunu hallettik dediler ama hala bozuktu.aboneliğimin iptalini istediğimde bana modem parası ve daha bir çok şehin parasını ödemem gerektiğini söylediler.ben gene aradım ben sizin hizmetten aboneliğim boyunca hep arıza yaşadığımı durup dururken fes istemediğimi söyledim.benden bu parayı almanız için iyi hizmet vermiş olmanız gerekirdi ama ben hiç hizmet alamadığımı ve hatta başka bir jet le bağlantı kurduğumu söyledimçşimdi şikayetimi yeniledim ve hakkımın benden para talep edilmeden fes hakkımı istediğimi söyledim..işlemim gerçekleşmezse huksalda müracat edeceğimi söyledim..saygılarımla….

 34. iyi akşamLar…Ben EVKUR dan cep telefonu almak için başvuru yaptım…fakat başvueum henüz beklemedeyken başka bir yerden temin edildi bana cep telefonu…ben EVKUR a gittiğimde…sözleşmenin onaylandıgını ve iptalinin söz konusu olmadıgı söylendi…suan henüz cihaz elime ulaşmış değil ben onu almak istemiyorum böyle bir mecburiyetimin olduğunu söylediler…ürünü almadım senet felan imzalamadım…sözleşmeyi fesh edebilirmiyim acaba bu mümkün mü yardımcı olurmusunuz lütfen…

 35. benim turkcell faturalı hat borcum vardı bu yüzden adıma aldığım kontörlü hattımı bile kapattılar ben bu yüzden turkcell den başkalarının yani arkadaslarımın adına hat almak zorunda kalıyorum bu nasıl bir turkcell fatura brcumdan dolayı kara listeymişim ondan sonra o hatla ilgili bi işlem yapmaya gittiğim zaman hattın yasal sahibi gelsin diyorlar amına koyayım ben böyle turkcell in

 36. ben superonlıne 3 ay once abone oldum fakat 3 aydır hıc dogru duzgun hızmet alamadım ınternetım sureklı kesılıyor bazen bır ıkı gun hıc gelmıyor ve ben boyle bır ınternete her ay para oduyorum.kapattırmak ıstedım bana tahattutunuz var 300 lıra para odemenız gereklı dedıler zaten ben hızmet alamadıgım halde para oduyorum ve ustune bırde kapattırmak ıcın ıstıyorlar lutfen bana yardımcı olun allah superonlıne nın belasını versın aldıkları zehır zıkım olsun 0554 869 40 12 lutfen yardımcı olun tesekkurler

 37. BEN TURKCELL VINN KAMPANYASINDAN ŞİKAYETÇİYİM. İLK 6 AY 25 ÖDEYECEĞİM FATURA 2 AYDIR 120 TL GELİYOR.KESİNLİKLE VINN ALMAYIN.TAMAMİYLE DÜZMECE TÜM KAMPANYALAR..

 38. AVEA MÜŞTERİ HİZMETLİĞİNİN DİKKATİNE. AVEA 19 TL LİK PAKET KULLANICISIYDIM AMA HİC 19 TL ÖDEMEDİM .120 TL ALTINDA FATURAM GELMEDİ KAPATTIRMAYA GİTTİĞİMDE İSE SINIRSIZ PAKET KULLANISI OLDUĞUMU ÖĞRENDIM.AMA SÖZLEŞMEMDE BİLE 19TL LİK PAKET E İMZAMI ATTIM TARİFEMİDE DEĞİŞTİRMEDİM SÖZLEŞMEMİ GÖRMEK İSTEDİĞİMDE İSE BİRDE HAKARET GÖRDÜM YASAL HAKLARIMI KULLANMAK İCİN MAHKEMEYE BAŞVURUCAM

 39. YAPI KREDİ BANKASI KREDİ KARTI KULLANMAKTA OLUP 4506 3441 6747 5618 NUMARALI KREDİ KARTIMA KART AİDAT ÜCRETİ YANSIMIŞ BULUNMAKTADIR. BU YANSIYAN KART ÜCRERETİNİN YARDIMLARINIZ DOĞRULTUSUNDA KALDIRILMASINI BİLGİLERİNİZE SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

 40. telefonu aldıktan bir ay sonra geri götürdüm çünkü memlekete izine gittik.turkcell bize çok geç götürdüğümüzü söylüyo

 41. ben kızıma hediye olarak türkcelllden bir telefon aldım.alırken bana telefonun 3g si olduğu söylendi fakat 3g si yok. turkcelle gitip telefonun 3g sinin olmadığını söylediğimizde bize telefonu 2. el olarak bize satın üstüne para verin dediler.fakat biz bunu kabul etmedik. ne yapabilirim?

 42. Eğer mali yardım arıyorsunuz veya kredi gerekiyor. Garry SMITH FİRMA çeşitli kategorilerde kredi teklifi, biz olarak da kim, bir araba satın almak ev kiralamak, teminat veya olmayan teminat kredi ödemek isteyenlere krediler sorunu işletme kredisi, bireysel kredi, konsolidasyon kredi, mortgage loan.we teklif biz faizle kredi dışarı hibe Nitekim e-posta yoluyla bize rate.contact azaltılmış drgarrysmithfinancecompany@gmail.com

  Siz de aşağıda detayları doldurabilirsiniz:

  TAM ADI …….

  MİKTAR TALEP …..

  SÜRE …..

  TELEFON NUMARASI …

  ÜLKE ….

  KREDİ AMACI …
  Saygılarımızla,
  DR Garry SMITH

 43. sayın avea yetkilileri ben 0506 855 33 62 nolu abenenizdim.heryöne özgürlük kapnaynazıdan faydalandım.ama umduğum gibi çıkmadı,normalde 77 tl olan fatura nasıl oluyorsa anlamadım 10 bin dakikayı nasıl aştıysam sürekli fazla fatura ödedim. son olarak müşteri hizmetlerini aradım bana uygun bir tarife olmadığını söyledim, sağolsunlar beni öyle güzel yönlendirdilerki,saçma bir tarife verdiler ondanda 500 tl fatura geldi,tabiki ödeyemedim,ben 2 çocuklu dul bir bayanım yazın çalşıp kışın yeriz,turizmciyim,sizde hiç vakit kaybetmeden beni avukata vermişsiniz, şimdiye kadar 675 tl avukata ödeme yaptım ama gücüm yok o paralarıda oğlumun nafakasından kesiyorum,eşim öldüğü için oğlum para alıyor.artık o parayı nasıl ödeyeciğimi bilmiyorum lütfen yardımcı olun ben şimdi ne yapacağım..tabii bukadar şey olduktan sonra hattımı deyiştirdim şimdi memnunum ve pişmanım açıkcası aveadan,bana inanıyorumki bir şekilde yardımcı olacaksınız sabırla bekliyorum. tel 0531 797 32 93 saygılarımla sadet durmaz

 44. 11.09.2010 tarihinde Bahçeşehir 3. cadde Teknosa mağazasından 723336 fatura numaralı Htc wildfire cepbilgisayarı aldım. cep telefonu şebeke problemi(çok zayıf çekiyor cebe koyunca bazen hiç çekmiyor 3g ile hiç internete bağlanmıyor) olmasından ve durup dururken reset atmasından dolayı 14.09.2010 tarihinde servise gönderilmesi telefonun bozuk olduğu değişimini istediğimi belirttim(takip numarası 2371718). servisten değişim onayı kontrol sonucu beklerken 14. gün telefonun anakartının değişmiş olarak geri geldi,ben değişim beklerken sorgu sualsiz telefon tamirat gördü ama teknosa magaza müdürü Bahadır bey ile yaptığımız kontrolde telefonun hala şebeke probleminin dewam ettiğini tespit ettik ve telefonu teslim almadım. servise üst kademelere yaptığım tel görüşmeleri gerekse şubenin üst kademelere attığı mailler günlerce sürdü ve kvk dan gelen cevap ” telefonu biz yaptık” değişim iade yapılmayacağı. Benim elimde 1 aydır telefon yok gönderilen telefon bozuk magaza müdürü kendi gözleri gördü vede bozuk olduğunu kabul etti ama telefon deiştirlmiyor oyalandıkça oyalanıyorum hem maddi hemde manevi olarak yıpranıyorum bu sorunuma bir çözüm bulunmasını arz/rica ederim.

 45. Merhabalar.
  Benim bir problemim var.Rahmetli babam 2 yıl önce vefat etti,fakat rahmetli Mustafa İSAOĞLU (TC no:31787327592)26/06/2001 başlangıç tarihli İhlas Hayat Sigortaya başvurmuş ve 1102/0002891/00 poliçe numaralı Aile Destek Sigorta Poliçesine üye olmuştur.Acente kodu:01.05.34001.Benim tek isteğim,bizler bu sigortaları takip etmediğimiz sürece aramayacakları.Rahmetlinin çantasına bakarken buldum bu hayat sigortası poliçesini,sadece bu poliçenin açığa alınmasını ve ne yapmam gerektiğini bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Aradığımda İhlas Hayat Sigorta Şirketi Ankara Sigortaya devredildiğini söylediler.Ankara Sigortayı aradığımda böyle bir isim ve poliçenin olmadığı söylendi bana,ama evraklar elimde.Bu vefat teminatını almam benim hakkımsa hakkımın savunulmasını istiyorum.

 46. dore citron servis seti alışverişim sonucu müşteri temsilcisi 2004dereceye kadar dayanıklı olduğunu söyledi.fakat ilk kullanım sonucu yamulan ürünlerim garanti verilmesine rağmen değiştirilmedi ve ilgilenilmedi yetkililere duyrulur.

 47. AYDIN TURİZMDEN BODRUM AYDIN BİLET ALDIK 2 KİŞİLİK BAYAN.AYDIN TURİZM BİZİ VAN GÖLÜ FİRMASINA BİNDİRDİ.ÜSTELİK BİLETİ 2 GÜN ÖNCE ALMIŞTIK.DAHA İLK BENZİNLİKTE OTOBÜS DURDU VE KÜÇÜK KAMYONLA BEYAZ EŞYA YÜKLEDİLER OTOBÜSE YARIM ST.BİZDE DAHA HAREKET ETMEYECEKMİYİZ GEÇ KALIYORUZ DEDİK.BUNUN KARSILIGINDA ŞOFÖRÜN HAKARETİNE UGRADIK BİZİ İNDİRDİ.YOL PARAMIZI DA VERMEDİ.AYDINA 3 DOLMUS DEĞİŞTİREREK GELDİK BU AYIBI HERKES BİLSİN.FİRMAYA BUNU BİLDİRDİĞİMİZDE ÖZÜR BİLE DİLENMEDİ .

 48. samsung s8003 cep telefonu aldım ve 5 kere servise gitti servise gitme sorunu dokunmatik ekranında donma,kitlenme,konuşma esnasında hattı kapama,kendiliginden resetleniyor ve kapanıp acılıyor,hafıza kartına ayarlandıgında kendisi telefon hafızısına geçiyordu..bu sorunları farkedip beş (5) kere satın aldıgın yere İZMİR KEMER ALTINDA HASAN DURAK İLETİŞİM mağzasıına verdim onlarda servise verdiler..ama beşinci gelişinde bana hasan bey senizin cihazın ana kartı ve ekrenı geğişim yapılmış.buyrun denildi..andım ve konrol ederken telefonda geçersiz lisans anahtarı yazısı geldi..nedir diye sordum anahtarı kabul et dediler yeni ana kart oldugundan dolayı cıkması bu yazınn normal oldugu söylenildi yaptık ama degişen bişey olmadı..bunu bikaçkere denediler..cd sini pc ye kurdum tavsiyeleri üzerine ama telefon pc tanımadı tekrar sordum onlarda denedi olmadı..31,8,2010 tarıhınde telefonu telpa servisine ben kendim götürüp sordum durumu..ve bu telefonun bana ait olmadıgı ifade edildi..ama telefon arızalı idi aldıgım yere geri gittim..bana bu telefon size ait degil denıldi si nediyorssunuz dedim sacmalasınlar onlardan gelen bu denildi..tekrar telpa ya gittim ve telefonun kayıtlarına baktırdım size ait gözükmüyor ama sizin adınıza olan telefonun ana kartı değişmiş bakalım kayıtlara tefonu bize bırakın denildi bende bıraktım..telefoncuya geri dödüm veee sizin telefon geldi buyrun dediler bende nasıl olur benşimdi bıraktım bıraktıgıma dail kagıt bende dedim ama benım kendi telefonum geri gelmiş onlar telefonları karıştırmışlar özür dilediler..şaşırdım avea yı arayıp faturamı sordum bana 2345,65 tl faturam oldugu söylenildi itiraz ettim,gprs wap2 ye 5 kere baglanmış biz bilmiliyoruz..benım normal faturam 80tl ama gelen 2354,65 tl ben kitlendim..son ödemesi 16 tısı..hesap kesim 22 gece yarısı..hasan budak bu fatura benı ilgilendirmez size ait der ama telefonları karıştıran kendisi ayar yapmaya calışan kendisi..madur olan ben..aynı gün avea yogun kullanımdan dolayı hattımı dondurdu..izmir ili çiğli ilçesi kaymakamlığına tüketici hakları koruma derneği müdürüne gittim anlattım biz sadece telefonla arayıp bu durumu düzeltmeleri için ricada bulunuruz dediler….şimdi bana bu konu hakkında yetkililer nasıl yardımcı olucaklar bilmiyorum..numaram 554 470 75 38..

 49. ben sanal reyondan nokıa n97 aldım orjınadıye 1,50ytl para verdım telefonum arza yaptı servıse gonderdım servs kabul etmedı bu urun yurt dısı satıs dedım bu durum cozulmese hertur lu mahkemeye dave acacam yetkılılereduyurulur

 50. ysizler ne kadar kötü bir gazetecisiniz adamlar iş bulamıyor sizler sosyeteleri başbakanları kötü haberler yayınlıyorsunuz kardeşim önce gazete anlayışını değiştirin çünkü türkiye de ne kadar işsiz var önce oturup düşünün acaba bizler işsizliğin önüne nasıl gecez diye banane başbakan dan banane bakanlardan işsizleri çıkarın önce siz gazeticiler adam olan ları çıkarıyorsunuz işsizleri çıkarın televizynlara

 51. merhabalar
  ben bir kamu kurumunda çalışan devlet memuruyum vakıfbanktan 3 adet tuketıcı kredısı kullandımbu kredileri otamatik ödemeyle bankaya ödüyordum çalıştığım kurumda 2630 lira maaş alırken (cumhurbaşkanlığı)kendi irade ve isteğim dışında devlet su işleri genel mudurluğune tayin edildim.burada maaşım 1552 liraya duştu benim aylık kredi geri ödemem 1260 tl ben vakıfbank genel müdürlüğüne hem yazılı olarak hemde şifaen iki üç kez dilekçe verdim yeniden yapılandırmak istediğimi belirtim hem borcumu rahat öedemek hemde hayatımı devam ettirmek zorunda olduğumu bir yıldır maaşımı alamıyorum vakıfbanktan çok zor duruma düştüm. perişan oldum ben iyi niyetimle ödemek istiyorum ama beni her seferinden tamam yapalım deyip butun evrakları hazırlayıp bankaya verdikten sonra mutlaka bir sorun çıkarıyorlar kısacası bana cehennem azabı çektirıyoırlar ödemek istediğim halde bana yardımcı olmuyorlar hiçmi insan hakları yok bu memlekette butun istedikleri ne tamam dememe rağmen halen çıkmazdayım artık hayatıma bile son verecek duruma geldim borç benim borcum ödemek istiyorum ama sadece bana ödemede kolaylık istıyorum devlet kredileri yapılandırma diye bir yasa çıkardı ama bu yasaya hangi banka uyuyor anlamadım artık ben pes ettim 2 aydır ödemede yapamıyorum çünki çocuklarım aç onlara bakmak zorundayım .bana bir yol gösterin yoksa ailemle birlikte intihar edeceğim dayanmöıyorum artık saygılarımla ömer inanoglu

 52. iyi günler vodafon faturalarımla ilgili sorunum var 3 aydır sorunu çözmüyorlar sürekli müşteri hiz. arıyorum mail atıyorum sorunu kabül ediyorlar ama çözüm yok hesap numarası verdiler para yatır sorun çözülecek dediler ama sonuç yok tel. yüzüme kapatıyorlar adliyeye gidecegimi yazdım manevi olarak çok yıprandım itiraz dökümanlarım elimde ne gerkiyorsa yapacagım sizinde acilen ilgilenmenizi istiyorum

 53. 5 Ay öncesinde Şirketimiz için webarısında alınan http://www.starturkey.com domain ve hosting hizmeti ile ilgili çözümsüzlük yaşıyoruz.Firmamız Endüstriyel ürünler Satışını yapan Yurtdışı ve kendi markası ürünlerin satışını yapmakta,bu hizmeti verirken de Müşterilerine Ürünleri ile ilgili kampanya ve indirimli ürünler sunduğu aylık insertler göndermektedir. Gönderdiğimiz insertler çoğunlukla çalıştığımız veya telefon ile insert bilgilerini göndermek için izin aldığımız kurumlardır.Tarafımıza bilgi insertleri ile ilgili herhangi bir rahatsızlık bilgisi dönmemiştir.İnsertlerimiz herhangi bir cinsel içerik taşımamakta,herhangi bir bölücü mail özelliği içermemektedir..Buna Rağmen Bu hizmeti satın aldığımız Webarısı tarafından sayfamız ve maillerimiz ansızın bilgi verilmeden kapatılmıştır.Şirketimiz ile ilgili Herhangi bir şikayet almayan firma keyfe keder sayfamızı kapatmıştır.Yapılan Görüşme neticesinde aldığımız hizmetin bedeli peşin ödenmiş fakat bu soruna karşılık firma gayet umursamaz , anlamaz tavırlar ile telefonlara cevap vermeden mesaj ortamında baştan savma cevaplar ile vermiştir.Telefonda Vereceği teknik destek için 75 TL/saat bedel istemiştir(daha önce bunun bilgisi verilmemiş).Firmanın mesajlardaki Cevapları kayıt altına alınmış gereken hukuki yollara başvurulmuştur. Şirketimizin bu süre boyunca yaşayacağı tüm zararı hukuki yollardan talep edecektir. Kurumsal gibi görünen bu firma Kurumsal Çalışan firmaların işlerini aksatmakta, sorunlarda çözümsüz kalmaktadır.Şirketimiz bu konunun takipçisi olacak gereken yerlere şikayetlerini yapacak başka firmalarında zarar görmesini engellemek için hukuki yollara sonuna kadar gidecektir.

 54. ben 30 ağustosta nokia 5130 aldım telefonu alalı 1 yıl geçmemesine rağmen tam dört kez aynı hata yüzünden kvkya götürdüm ama format atıp geri verdiler telefon donup duruyo sürekli kendi içinde kayıtlı belgeler durduk yere siliniyo ve geri açılmamak üzere kapanıyor ya yenisini istemek yada paramı istemek benim hakkım diye biliyorum lütfen gerekeni yapın…

 55. Bilgisysrımde google e girdiğimde flyceel abonesi olmam şartı üne sürülüyor aksi takdirde pencertenin kapanmayacağını söyleniyor ben üyeniz olmak zorunda değilim zorba kullanılarak baskı yoluyla beni engelliyemezsiniz.Flycelle böyle bir müracaatımda olmamıştır lütfen önümü açın

 56. bir tane wentto telefon aldım müşteri memnuniyetsizliginden geri yolladım ,sorbi bakalım müşteri neden memnun degil. telefondan karşı tarafa ses cızırtılı gidiyor , hatta yüzüme telefon kaptıyorlar ses kısık kısık gidiyormuş hatta duyulmaya biliyormuş şikayetçiyi kendilerinden. hem çürük mal satıyorlar hemde iade kabul etmiyorlar 1 haftalık telefon çizik diye iade ediyorlar. iş te buda adresi ereyon.com.tr
  bu konuda devletin
  firma adı ereyon izmir 0232 329 08 88

 57. Sayın yetkili,
  2009 ocak ayında Superonline quick net aboneliğine basvurdum, ancak 2009 ekim ayında iptal basvurusuna telefonda musteri temsilcileri aracılığıyla basvurdum.Temsilci tam 1 yıl dolması gereken sürenin 7 Ocakda dolacagını ve bu durumda iptal etmem icin taahüt parasini ödemeyecegimi aktardı. 7 ocak 2010 tarihine kadar yaptıgım butun telefon gorusmelerim dinlenebilirse eğer görülecektirki bir kac tane yaptığım tum telefon görüşmelerimde, bana aynı bilgi tekrar tekrar aktarılmıştır. 8 ocak 2010 tarihinde de üyeliğimi iptal etmek için aradığımdada bana yalnıs bilgi aktarildigi uyeligimin 2 sene oldugu söylendi. Sonuc itibariyle sikayet talebinde bulundum, o gunden beri herhangi bir dönüş olmadi. Bana neden yalnis bilgi bir kac tane musteri yetkilisi tarafından veriliyor, eğer ben taahüt bedelini odeyecekseydim ekim ayındada bu durumu kapatabilirdim. Superonline kesinlikle konuyla ilgilenmiyor. bu kadar cok müsteri temsilcisi bana neden yalnış bilgi verdigini Superonline kesinlikle açıklamıyor. Kuruma yazdığım mailleri ekde size de gönderiyorum. Superonline’dan talebim benim internet bağlantımı ücretsiz olarak kapatmalarıdır.
  Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.

  Saygılarımla

  Deniz YILDIRIM
  İletişim tel: 0015616850807
  Superonline Quicknet Müşteri numaram 51073693

  ———- Yönlendirilmiş ileti ———-
  Kimden: Deniz YILDIRIM
  Tarih: 02 Şubat 2010 16:08
  Konu: Fwd:
  Kime: hizmet@superonline.com

  Sayın Superonline yetkilileri,
  26.01.2010 tarihinde ekde yollamış oldugum emailime istinaden tarafima gerekli bilgiler verilmemiştir.Telefon görüşmelerimin dinlenerek bana neden yalnış bilgi verildiğinin cevabını bekliyorum.
  Konunun önemini bir kez daha bilgilerinize aktarıyorum.
  Saygılarımla

  Deniz YILDIRIM
  İletişim tel: 0015616850807

  ———- Yönlendirilmiş ileti ———-
  Kimden: Deniz YILDIRIM
  Tarih: 26 Ocak 2010 14:05
  Konu:
  Kime: hizmet@superonline.com

  Sayın Superonline yetkilisi
  Geçtiğimiz Ekim ayında Müşteri numaram 51073693 olan Quick net internet aboneligimi iptal etmek icin müsteri hizmetlerini aradım. Yaptıgım gorusmede bana tam 1 yıl dolması gereken sürenin 7 Ocakda dolacagını ve bu durumda iptal etmem icin taahüt parasini ödemeyecegim bildirildi. 7 ocak 2010 tarihine kadar yaptıgım butun telefon gorusmelerim dinlenebilirse eğer görülecektirki bu tarihe kadar yaptığım görüşmelerde bana aynı bilgi tekrar tekrar aktarılmıştır. 8 ocak 2010 tarihinde de üyeliğimi iptal etmek için aradığımdada bana yalnıs bilgi aktarildigi uyeligimin 2 sene oldugu bilgisi aktarildi. Sonuc itibariyle sikayet talebinde bulundum, o gunden beri herhangi bir dönüş olmadi. Bana neden yalnis bilgi bir kac tane musteri yetkilisi tarafından veriliyor, eğer ben taahüt bedelini odeyecekseydim ekim ayındada bu durumu kapatabilirdim.Sizden talebim taahüt bedelini ödemeden internet uyeliğim kapatılmasi yönündedir. Konunun aciliyetini bir kez daha size arz ediyorum.
  Saygılarımla

  Deniz YILDIRIM
  İletişim tel: 0015616850807

 58. türkcell hattıma 100 kontör yükledim 20 kontöre 1 hafta 300 kontör aldım ama kontörler normal degil 6 saniyede 2 kontör gidiyor 4 gitmesi gerekirken.yardımcı olursanız sevinirim tel nom 05342893033 normale dönerse memnun olurum şimdiden teşekkürler

 59. camlı sistemle 2200 tl karşılığında balkonlarımı kapattırdım. daha önce aynı firmaya (AYSİN) komşum kapattıdığı için ve hiç sorun yaşamadığından bende aynı firmaya tlf. sipariş verdim. yan camda sabitlenmeme, bütün camlarda aşırı ağlama tarzında terleme, hava girmesi, bağlantı yerlerinden dışarının görünmesi,halımı ıslatacak kadar su birikmesi gibi sorunlar yaşamaya başladım.sabitlenmeyen cama yapacak birşeylerinin olmadığınıda söylediler. 3 servis talebim olmasına rağmen sorunum hala devam etmekte. sorunlar yaşamaya başayınca komşumun balkonunu detaylı incelediğimde kullanılan malzemelerde bariz kalite farkı olduğunu gördüm. onda kullanılan malzemeyle bende kullanılan malzem çok farklıydı. tlf. ettiğimde alakasının olmadığını onunla kendi balkonumu kıyaslamamam gerektiğin cephelerimizin farklı olduğunu iddia etttiler. oysaki bizde bütün balkonlar aynı cepheye bakar. yapılan servislerden sonra belge talep ettiğimde böyle bir belge vermediklerini ifade ettiler. bende kalem kalem yapılan işlemleri yazın altınada servise gelen elemana imzalatın dedim yapmadılar. 2 yıl garanti verdikleri halde garanti belgemi teslim etmediler. ölçü kağıtlarının garanti belgesi olduğunu söylediler. benimde sorunumun çözümüne yardımcı olacağınızı umuyorum.

 60. ben kampanyanızdan aldıgım telefonumu degiştiremiyorum turkcell gibi dev bir firmanın buna çözüm bulmasını istyorum

 61. ben sivastan emre bütün ben bir telefon aldım sreklı aynı sorunla karsı karsıayayım bu benım 3 cü gonderisim garantiye ve yine bu sefer tamaen telefon acılmıyor batarya ve ekran ksımı ısınıor ne yapsam olmuor geregının yapılmasını arz ederim benim muaram :05354391418

  firma adı ENFAL ELEKTRONİK
  TELEFON IMEİL NO:358027020005428
  FİRMA ADRESİ:hamidiye cad.dogubank işhanı kat:1 no:139 sirkeci istanbul merkez teknik servis
  numarası 02125145823-5145824

 62. hp bayısınden aldığım pc mı garantıye gnderdim we 4 aydır hala bır sonuc alamadımm bılgısayarımdan..ıstanbul hp tlf actığımdada bır sonuc alamadım..normalde 30 iş gununde almamız gereken ürünümüzü 4 aydır alamıyorzz yardımlarınız beklıyorummmm

 63. 29 AĞUSTOS 2009 TARİHİNDE VODAFONDAN BİR MESAJ ALDIM.”BAYRAMDA HER YÖNE 100 SMS VE RAMAZANDA KONUŞTUĞUN KADAR BAYRAMDA GÖRÜŞME FIRSATI İÇİN ABONE YAZ 3010 A GÖNDER(2 TL/10 KONTOR)” BENDE AYNISINI YAPTIM ABONE YAZIP 3010 A GÖNDERDİM. HEMEN AKABİNDE 3010 DAN “TEBRİKLER KAYDINIZ YAPILMIŞTIR” MESAJI GELDİ.2 TL. KAYIT ÜCRETİDE ALINDI.FAKAT GELEN FATURA KARŞISINDA ŞOK OLDUM.HEM BAYRAMDA ÇEKTİĞİM MESAJLAR HEMDE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELER ÜCRETLENDİRİLMİŞTİ.VODAFONA 2 DEFA MAİL YAZDIM 1 DEFADA TELEFONLA GÖRÜŞTÜK BANA DALGA GEÇER GİBİ “SMS YAZIP 1TL KARŞILIĞINDA BEDAVA SMS KAZANABİLECEĞİMİ” SÖYLEDİLER.BENDE BÖYLE BİR MESAJ OLMADIĞINI KELİME OYUNU YAPTIKLARINI SÖYLEDİM. BEDAVA SANARAK YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNDE DE BİR ANORMALLİK YOKMUŞ. 5,5 YILLIK VODAFONE ABONESİYİM BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM.MADEM YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDEN VE ÇEKTİĞİM SMS LERDEN ÜCRET ALACAKLARDI NEDEN ABONE YAPIP 2 LİRAMI ALDILAR ANLAMIŞ DEĞİLİM.YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARINA DA PES DOĞRUSU

 64. 2009 TARİHİNDE VODAFONE’DAN BİR MESAJ ALDIM.”BAYRAMDA HER YÖNE 100 SMS VE RAMAZANDA KONUŞTUĞUN KADAR BAYRAMD”VODAFONE’ A DİKKAT” BEN 5,5 YILLIK VODAFONE ABONESİYİM.29 AĞUSTOS A HER YÖNE BEDAVA GÖRÜŞME FIRSATI İÇİN ABONE YAZ 3010 A GÖNDER(2 TL/10 KONTOR)” BENDE AYNISINI YAPTIM ABONE YAZIP 3010 A GÖNDERDİM. HEMEN AKABİNDE 3010 DAN “TEBRİKLER KAYDINIZ YAPILMIŞTIR” MESAJI GELDİ.2 TL. KAYIT ÜCRETİDE ALINDI.FAKAT GELEN FATURA KARŞISINDA ŞOK OLDUM.HEM BAYRAMDA ÇEKTİĞİM MESAJLAR HEMDE YAPTIĞIM GÖRÜŞMELER ÜCRETLENDİRİLMİŞTİ.VODAFONA 2 DEFA MAİL YAZDIM 1 DEFADA TELEFONLA GÖRÜŞTÜK.SMS YAZIP 1TL KARŞILIĞINDA BEDAVA SMS KAZANABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER.BENDE BÖYLE BİR MESAJ OLMADIĞINI KELİME OYUNU YAPTIKLARINI SÖYLEDİM. BEDAVA SANARAK YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNDE DE BİR ANORMALLİK YOKMUŞ.ŞİMDİ SORUYORUM. VARMI BÖYLE BİRŞEY?MADEM ÜCRET ALACAKTINIZ NEDEN ABONE YAPTINIZ?

 65. tarifemin müşteri hizmetleriyle egm hattına geçişi saglandıgını geçen ayda kayıtlı.fakat hattımın her yöne kamu tarifesi oldugunu hiçbir şekilde geçişi saglanmadıgını avea merkeze giderek tesadüf eseri ögrendim.bu ay faturamın 144 ytl gelmesi ve yasal olarak hakkımı arıyorum….gereginin yapılmasını verdigim msn ile bana ulaşılmasını rica ederim….

 66. turcell 6 aylık faturalı 22 tl’ye hatta üye oldum.
  6 ay sonra üyeligim bitmesi gerekiyordu. Ve 25/10/2009 tarihinda üyliğim bitti. ve bana mesaj geldi bu ay içinde kampanyanız bitiyo ve bana kısa mesaj ile bilgi verecej dediler ve bana bilgi vermeden başka kampanyaya 56 tl’ye üye yapmışlar ve bu üyeligi iptal etmek istemiyolar ben bu tarifeyi kabul etmiyorum ve gereginin yapılmasını rica ederim. (0536)773 90 68 ADUL MECİT HAKKI ARSLAN

 67. turcell den bende şikayetçiyim tüm düzmece kampanyaları insanları kandırmak amaçlı yapılan kurulan gösterişten ibaret sadece turcelli olduğum için çok pişmanım ve ilk işim turcell tüm tanıdıklarımın turcellden vazgeçmeleri için elimden geleni yapacağım aradığım müsteri hizmetleri ilgisizler sorunlarımıza çözüm bulmuyorlar sadece lak lak yapmak için iş başındalar siz turcell ailesi iseniz vazgeçin oyunlarına gelmayinnnn

 68. vodafone hattını turkcele taşıyan babam taşıdığı gün vodafone faturası kesilmiş ve kesim günü taşıdığı için bir aylık fatura ücretini ödemesine dair fatura geldi.bu ne saçmalıktır anlamadık kullanmadığımız bir günün parasını bir aylık olarak neden ödeyelim? gereğinin yapılmasını rica ederiz.

 69. en az 8 yıldır garanti bankasının kredi kartını kullanıyorum.her ay en düşük 1.500tl.alışveriş yapıyorum.ama en son olay yüzünden moralim çok bozuldu.bu yıl yeni uygulama başlatmışlar aylık yaptığım taksitli alış verişler…tahüt ettiğim harcama tutarından sayılmıyor.sözünüze bonus kampanyasına üye olurken böyle bir maddeden haberim yoktu bilgilendirilmedim.bankanın müşteri hizmetlerini aradığımda gayet umursamaz davrandılar.ve kampanya için verdikleri bonusa 10 tl de faiz uygulayarak geri alınacağını söylediler. bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.saygılarımla

 70. 6 aydır vadettikleri gömlek gelmedi..
  yalnış renk geldiğinden beyaz gömlek istedim
  gelmedi vede gelmiyo benden fax istiyolar ömleği geriye iade ettime dahil..ettim elimde edeli 6 ay oldu defalarca aradım daha önce niye istemedinizzz???*gömlekten değil sıkıcı olan bu ilgisizlik
  bunun suçlusu kimse maduriyetimin faturasını ödesim….
  vede bir özür istiyorum..oda hakkım 6 ayyyaaaaaa.kaç defa aradımmmm
  535 436 05 13 numaram bu
  bi insan bu kadar madur edilirmi…

 71. turkcell hatımı vodafoneye geçiş için başvuruda bulundum 2/6 gün arası geçişin yapılacağını söylediler. ama geçiş yapılmayınca iptali için müşteri hizmetlerini aradım onlar da bayıye iptal için başvurmamı istedıler hem müşteri hizmetleri hem bayiye iptal için başvurmama rağmen 16gün sonra geçişin yapıldığını bildirdiler türkcell hatıma 150 kontür yüklemışım onlarda boşa gidecek mağduriyetımı nasıl gidereceğim yardımcı olmanızı önemle arz edıyorum teşekürler

 72. sayın yetkili bugün 15,09,09 tarihli kredi kartıyla almış oldugum 250 kontör bayideki arkadaşın yanlışlıgı ile başka numaraya gönderildi bu yanlışlıgın düzeltilmesi için geri gittigimde bayide satışta yetkili ama alış iptallerede yetkili olmayan arkadaşlar düzeltmelerin 24 hatta 48 saat içinde yapılacagını söylüyor müşteri hizmetleri ise bunu doğruluyo ve biz 2000 yılarda iki tuşa basarak sözde dünyayla iletişim kurdugumuz en büyük operatörümüz olan türkcelin içinde iletişim 24 saat sürüyor sanırım yada hataları algılaması düzelmesi 24 saat bu nasıl bir ayıptırkı bu zamanda 2 tuşla düzelecek hatalar yüzünden hala insanlar madur ediliyo bu zamanda hiç böyle büyük bir firmaya yakışıyomu bayi zaten gerekli olan evraklerı alıyo satıyoda yaptıgı hatayı neden düzelemiyo okadar kapasitesi yüksek degilmi satıştaki insanların yaptıkları hataları anında düzelmekten yoksunlar gerekli düzeltmelerin en kısa zamanda yapılması umuduyla umarım benim gibi bir çok insan madur edilmez helede teknoloji cagında görüntülü arıyoruz ama bir hatayı düzeltmemiz 24 saat alıyo denince çok komik oluyo çok

 73. sayın yetkili bugün 15,09,09 tarihli kredi almış oldugum 250 kontur bayideki arkadaşın yanlışlıgı ile başka numaraya gönderildi bu yanlışlıgın düzeltilmesi için geri gitigimde bayide satışta yetkili ama alış iptallerede yetkili olmayan arkadaşlar düzelmellerin 24 hatta 48 saat içinde yapılacagını söylüyo müşteri hizmetleri ise bunu doğruluyo ve biz 2000 yılarda iki tuşa basarak sözde dünyayla iletişim kurdugumuz en büyük operatörümüz olan türkselin içinde iletişim 24 saat sürüyo sanırım yada hataları algılaması düzelmesi 24 saat bu nasıl bir ayıptırkı bu zamnada 2 tuşla düzelecek hatalar yüzünden hala insanlar madur ediliyo bu azamanda hiç böyle büyük bir firmaya yakışıyomu bayi zaten gerekl,i olan evreklerı alı yo satı yoda yaptıgı hatayı neden düzelemiyo okadar kapasitesi yüksek degilmi satıştaki insanların yaptıkjları hataları anında düzelmekten yoksunlar gerekli düzeltmelerin en kısa zamanda yapılması umuduyla umarım benim gibi bir çok insan madur edilmez helede teknolaji cagında görüntülü arıyoz ama bir hatayı düzelmemiz 24 saat alıyo denince çok komik oluyo çok

 74. massey ferguson 3015 model traktörün döküm hatası sebebiyle pulluk çekerken ikiye ayrıldı firma ve kasko kabul etmiyor gereginin yapılması dilegiyle

 75. AVEA FİRMASI ARTIK İPİN UCUNU İYİCE KAÇIRDI.YAKLAŞIK 10 YILDIR TURKCELL KULLANIYORUM ÇOK YÜKSEK RAKAMLARDA ÖDEDİGİM FATURALARDA OLDU,AMA YİNEDE BENİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM OLMADI.AVEA SINIRSIZ HATLA İŞİN SINIRINI KAÇIRMIŞTIR.TİCARET ETİGİNE UYMAYAN HER TÜRLÜ HİLEYE BAŞVURUYOR..HATTIMI HİÇBİR SEBEP OLMADAN İLETİŞİME KAPATMIŞTIR.EN SON BUGÜN BENDEN 3 AYLIK FATURA TUTARI 150 YTL PEŞİN İSTİYOR.HAYATIMDA DAHA REZİL BİR FİRMA GÖRMEDİM HATTIMI İPTAL EDİYORUM.HERKESE BURDAN SESLENİYORUM.BU YÜZSÜZLERE EN İYİ TEPKİ HAT İPTALİDİR.KEŞKE OLMASAYDIN AVEA…..

 76. 10.08.2009 tarihimde vınn kablosuz internet paketi aldım şuan interneti kullanamıyorum sebebi ise şırnak silopide olmam araştırdım silopide 3G olmaması peki burada 3G yoktuda neden satıyorsunuz veya satarken neden uyarmıyorsunuzyoksa parayamı sıkıştınız

 77. 10.08.2009 tarihimde vınn kablosuz internet paketi aldım şuan interneti kullanamıyorum sebebi ise şırnak silopide olmam arştırdım silopide 3G olmaması peki burada 3G yoktuda neden satıyorsunuz yoksa parayamı sıkıştınız

 78. ben lg kp320 cep telefonu aldım.mayısın ilk haftası ve telefonum 4.kez servisten geldi.ücret iadesi istedim kabul edilmedi.telefonum tamir görüp gelmiş.her seferinde belli bir süre sonra arıza açıyor.telefonu aldıgım bayiiye söyledim yapabilecek bişeyimiz yok dediler.ne yapabilirim lütfen bana yardımcı olun.

 79. benim şikayetim var ben aveayi aldım zaman çok memnundum 2 ay ama geçen gün bana mesaj geldi 10000 dakadan 1000 dakaya indirildi diye tamam dedik sesimizi çıkarmadık 3 gün önce telefonumla arıyamıyorum aradım zaman kısıtlanmış diyor bende gitim avea bayisine sana yardımcı olamıyoruz dediler müşteri hizmetlerini ara dediler günde en az 1 saat arıyorum ama açmıyorlar neyapa bilirim arkadaşlar bana yardımcı olursanız sevinirim

 80. Erzin ören ticaret aracılığıyla Myro Bilgisayardan 500 GB 32mb ön bellekli hard disc aldım aldığım ürün arızalandı bende garanti kapsamında olduğundan, ürünü myro Bilgisayar’a gerekli tamirinin yapılması için ören ticaret aracılığıyla Myro Bilgisayarın teknik servisine yolladım yaklaşık olarak 3-3.5 aydır bu hard disc’in tamiri mümkün olmadı bu zaman zarfında cihaz tamir edildi bana gönderildi, fakat hiç bir işlem yapılmamış tekrar yolladım cihaz değişim yapıldığını beyan ederek bana arızalı ürünü tekar yolladılar ben cihazı servise göndermeden seri numarasını almıştım buradan yaptığım karşılaştırmayla anlaşıldı. Cihazı tekrar teknik servise yolladım bana bu sefer 500 GB 16mb ön bellekli cihazı gönderdiler tabi ben kabul etmedim tekrar Myro Bilgisayar teknik servisine yolladım 18.08.2009 tarih itibariyle bugün 26.08.2009 tarihi oldu cihaz halen tarafıma iade edilmedi Myro Bilgisayar teknik servisi ile yaptığım görüşmede 10 gün sonra yollayalı yenisini diyorlar bakalım nereye kadar gidecek…

 81. TURKCELL kamuymuş insanları kandırıyosunuz 1200 dklık zamn verilişyor bir ay için ama 6 saat konuşuyoruz 49 tl geldi bu ne saçmalıktır 20 saatin yarısına bile gelmeden 49 tlk fatura geliyo ayrıca bu aylık 35 tl paketi bu nedr ne değildir faturalıya geçiyoruz bize iyi kazık atılıyo bunu yetkililer duysun bu ne biçim iştir böyleeeeeee

 82. ben nokia n72 telefon aldım 8 aydır kullanamıyorum seri no sunu kopyalamışlar bu durumu nokia ya iletmeme rağmen garantili telefonu mu açmadılar evrak istediler gönderdim ama bu hırsızlığa göz yumup açmıyorlar telefonu ve şu an mağdur durumdayım bu konu ile ilgilenmenizi arz ederim

 83. bu avea olacak üçkagıtçılar müşteri hizmetlerine baglanımıcaksan sorunlarıma çözüm bulunamıcaksa ne diye reklam verirsiniz sürekli amacları ne mahkemeye nasıl verebilirim kandırıldım dolandırılıyorum resmen hakkımı arıcam yardım ederseniz sewinirim!!

 84. benim şikayetim 554 797 00 97 numaralı avea sınırsız heryöne ( aylık 10 000 )dakika tarifeli bir fatura aldım.bana 10 gün önce haberleşme amaçına aykırı bir şekilde kullandığınızdan dolayı aylık konuşma süreniz heryöne 1000 dakikaya indirilmiştir.gecen ayki faturamı ödedikten sonra hattımın bloke oldugunu bana bir ara ödeme olarak 150 ytl daha fatura harici işbankasına yatırılarak hattınızın tekrar kullanıma acılacağını söylediler.aylık 10 000 dakika günde yaklaşık 5 saat ederki ben kesinlikle aşmadım.hem aşsamda dk sı 48 kuruştan faturalandırıyorlar ki sınırsız sözcüğüyle cok sacma geliyor bana.hem reklamlarında doya doya konuş diye müzik calıyor.hem biraz konuşuncada sen fazla konuştun bir ara ödeme yap diye bana yok yerden para ödettiriyolar.ben avea nın yaklaşık 5 yıldır abonesiyim hiç bu kadar nefret etmemiştim avea dan ve ailemin büyük cogunluğuda avea hat kullanıyor.hepsinin kapatmalarını isteyecem.düştüğüm bu haksızlığı herkesin bilmesini ve gerekenin yapılmasını istiyorum.sözleşmedeki ara ödeme altında abonelerini resmen sömürüyorlar.ben ailemle arkadaşlarımla rahatca doya doya konuşmadıktan sonra daha neden heryöne sınırsız tarifesi cıkarıyorsunuz.gereğinin yapılmasını rica ederim…

 85. merhaba ne yazmam gerektigini inanın bilemiyorum turkcellin kamusel tarifesine geçtim her yöne 1200 dakkika,2.aylık aboneyim.ilk ay 35 tl geldi 2.ay 40 tl.normal derken müşteri hizmetleri aradı 315.tl borcunuz görüküyo önümüzdeki ay dedi.1200 dakikayı aşmışım.ama ne kadar aştıgımı,nede mantıklı bir açıklama yapmadı.sadece asli görevlerini yapıtılar eger ödemezsem icra yoluna başwurulcanı söyledi.ben bu parayı rezil olmamak için tabiki ödücem neden oldugunu bilmeden.ama şunu söyleyim ki allah şahit ki kul hakkı yemedim.şuan benim hakkımı yiyolar ve ben diyorum ki allah çoluklarından çocuklarından.çıkarsın.yarın ilk işim başka bir gsm oparatörüne geçmek olacak.gerçi yıllardır türkcell müşterisiydim dedim bende kontörlüye geçiyim dedim geçtim geçmesinede türkcellde bana birkez daha kazık atmıştı 230.milyon da o zaman geçirmişti.bakalım bu sefer ne kadar geçircek.ama bu inanın ki son olacak türkcel e geçmek isteyenleride wazgeçirmek için elimden geleni yapıcam.iyi akşamlar.

 86. mrb ben vodevondan 3 aydır aveaya geçiş yaptım
  ilk defa avea müşterisi oldum
  3. faturamı ödemek üzereyim avea ya geçerken bütün operatörlerle günde 5.5 saat konuşa bileceğimizi söylediler ben günde 3 saatı bile geçemiyorum ama bana yeni mesat atarak tarifeniz her yöne1000 tarifesi olarak değiştirilmiştir bunlar kafalarına göre nasıl benim tarifemi değiştire biliyorlar anlıyamıyorum bu tür şeylere izin verilmemeli

 87. slm aveadan sıkayetcıyım ınsanların hklarıyıla cok basıt oynuyorlar…ben konustugum numarayı tıcarı amacla kullanıyormussum dıye 5 bın dk mı bın dk ya dusuruyorlar bana sormadan sebebı ıse tıcarı amacla kullanıyormusum..ben calısan bı ınsan degılım kı tıcarı amacla kulllanayım lutfen ınsanlarınmızın haklarını korursanız sızze mınnettar kalırız bı ben degıl emınım benım gıbı nıce ınsanlar vardır bızı tavuk gıbı yolanlardan hesabımızı sorarsınız ınsallah okudugunuz ıcın bıle tesekkurler

 88. selam ben kemal benım awea hattım da aran kazan var ama cok aranıyorum ama hıc kont gelmıyor ben bu yuzden akrabalarımdakı butun awea hatlarını degıstırcem sadece bu yuzden numaramda bu konturol edebılırısınız 0506 563 06 56 ıyı gunler kolay gelsın

 89. sayın yetkili bir konuda maduriyetim iletmek ve madurietimin acilen gerilesini sizden rica ederyorum, ben megatelekominikasyon ve güvenlik sistemlerinin yetkilisiyim yanlış ve bilinçsiz yaptığım bir hata nedeni ile 6 gündür hattım kapalı durumda bir müşterimin fct terminalini işim gereği hattımla test ederken yaklaşık 1 dakika görüşme gerçekleştirdim bu durumun yasak olduğunu bilmediğim için de 2 gün sonra hattım kesildi müşteri hizmetlerini aradım fct kullandığım yada denediğimi söylediler o yüzden kesildiğini ve binböşyüz TL. para cezası verildiği söylendiben,ayrıca bu tarz bir evrak bana ne imzalatılmadı nede hatırlatmadı,defalarca imzaladığım evrağı fakslayın dedim muattap olduğum serap hanım ras gele imzalanmış sizin imzanıza benzemeyen bir imza var dedi bende evrağı avkatıma vermek amacıyla istememe ramamen hala elime geçmedi, çok citti işlerim aksadı çok ivedi hattımın açılmasını rica ediyorum,hukuki yollardan hakkımı arıycam bildirmek isterim.saygılarımla mehmet fenkli

 90. sayın yetkılı ben avea hat aldım faturalı
  evraklarımı tam olarak teslım ettım
  24 saat içersınde acılır dedıler ve 24 saat sonra acıldı acıldıktan 2 saat sonra tekrar kapandı ve ben tekrar gerı döndum müsterı hızmatlarıne
  bana dedılerkı
  sana ulaşamadık
  hattınızı kapatmak zorunda kaldık dedıler bende dedımkı
  madem ulasamadınız nıye bastan actınız
  acmasaydınız dedıgımde
  evraklarınız eksık dedıler
  yanı sızın anlayacanız
  bın yalan söyluyorlar
  ben bu hatları kullanmadım ve bana
  98 ytl borc cıktı geldı
  ve avukatlık oludun dedıler
  neden hemen bu duruma düşürüyorsunuz anlamiş degilim lütfen en kısa zamanda bu sorunumu cözersenız sevınırım sızın gıbı buyuk müesseseye yakısmaz saygılarımla

 91. Cep tel şirketleri iş ortakları ile kontur tuzakları kurarak kullanıcılardan haksız kazanç saglamaktalar. bu tür olayları devlet kurumlarının tesbit edip. Gerekli cezaları ve bu haksız kazanılan paraları iadesi yoluna gitmelidir. Bu tür firmaların verdikleri her reklamın birer tuzak olduğu unutulmamalıdır.

 92. iyi günler ben maaşımı akbanktan 2006-2009şubat ayına kadar aldım daha sonra 3-4 ay geçici ziraatbankasında maşımız çektik.ve haziran2009 itibari ile Akbank ile tekrar anlaştık ve maaşımızı alıyoruz.Fakat maaşı çekmeden önce 13.06.2009 tarihinde maaşımdan 2 tl 16.06.2009 tarihinde 25,24 tl olmak üzere Yarı Hes.İşlem ücreti adı altında para kesilmiş.bu kesilen para hangi kanuna göre kesildi diye akbankı aradım fakat 15 dakikadır karşımda derdimi anlatacak muhatap bulamadım.bende derdimi size anlatıyorum.benim merak ettiğim bu paralar gelişi güzel mi yoksa bir kanuna göremi kesiliyor.tarafıma cevap olarak yazılırsa sevinirim.biz parayı sokakta bulmuyoruz.hergün en az 12 saat mesai yapıyoruzmağduriyetimin giderilmesini acil bekliyormu.gerkirse ilgili mahkemeye dava açacağım.saygılarımla

 93. Adana’da Vestel Yetkili Servisiyim.Treo750 PDA cihazı kullanma zorunluluğu geldiği için Turkcell’den hergün bizi arayıp sözleşme yapacaz dediler.Birkaç gün sonra sözleşme yapıldı.2 tane Turkcell hat ile 2 Adet pda cihazı sözleşmesini imzaladık.Cihazlar geldi fakat telefonlara tanımlamamışlar her ay faturası gelir paşa paşa ödenir fakat başvurmadığımız hiçbir yer kalmadı bu hatları tanımlamak için ilgilenen yok nedense sözleşmeyi yapmak için ilgili olmayan arkadaşlar bile arayıp randevu isteyebiliyorlardı.Şimdi İstanbul genel müdürlüğü ve temsilcimizi aradığımız zaman biz ilgilenmiyoruz onlarla diyorlar.
  Hat satmaya geldikleri zaman süt dökmüş kedi oluyorlar sonra bul bakalım bir muhattap sorunlarınla ilgilenecek.
  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM TURKCELL İYİKİ VARSINIZ.VARLIĞINIZ TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!!!!!!

 94. casperr nırvana leptop aldım
  fakat bir arızadan dolayı garantiye gönderildi
  anakart ve klavyede sorun oldugu söyleyen
  teknik servisi konya badel bilgisayar
  servisinde sıvı madde döküldü denildi denil di
  ve bu sıvı maddenın dökülmeside konya casper
  servisinde gerçekleştigi söylenıldı ve bunun
  üzerine anakart ve klavyesi istanbul casper
  servisinde değişti ve benden 250 tl para talebi
  oldu ve bende bu ücreti ödeyerek leptobu badel
  bilgisayardan teslim aldım fakat leptopdan
  verim alamadımm bunun üzerine badel servisine
  başvurdum açılıp kapanmasından dolayı yeniden
  garantiye gönderilcek dediler . bilgisayarımı 2
  aydır kullanamıyorum casper gibi bir markayı
  aldığıma ve teknik servisinin böyle bir hata
  ile müşterisine göndermesine bi anlam veremedm
  ve kullanıcı hatası olmadıgı takdirde benden
  250 lira telep edilmesine bii anlam veremedim
  kullanıcı mağdur etmekden casper marka ailesi
  zevkmi alıyor sizler orda çok mutlusunuzz belli oluyorr casper ailesi olarakkkk bu yazıları okuyanlarla diyorumkii kesinliklee casper marka pc almayınnn alırsanız çok pişman olursunuzz

 95. SELAM SAYGILAR BENİM MADURİYETİM YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE TÜRKCELL YENİ BİR KAMPANYASINA DAHİL OLMAK İSTEDİM HER YÖNE 65+KDV TÜRKCELL 5000DK DİGERLERİYLE 600DK TÜRKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIM BANA DEDİLER ANA BAYİLERİMİZ YAPABİLİRSİNİZ KAMPANYAMIZI DİE YÖNLERDİLER BEN DE AVCILARDA DORUK İLETİŞİM DİYE BAYİSİ VAR ORDAYA GİDİP BU KAMPANYAYA D AHİL OLDUM BAN ORDA ÇALIŞAN ARKADAŞ DEDİ AKŞAMDAN İTİBAREN KAMPANYADASINIZ DEDİLER ARADAN 1 AY GEÇTİ BAN GELEN FATURA MİKTARI 221,00TL BENDE FATURADAN SONRA TÜRKCELİ ARAYIP SORDUM NEDEN DİYE ONLARDA ARAŞTIRALIM DEDİ BAN SÖZDE 24 VEYA 48 SAAT İÇİN GERİ DÖNCEKLERDİ 4 GÜN OLUYOR DÖNMEDİLER BAYİLİK VERDİKLERE YERE GİTTİM NEDENSE ONLARIN SİSTEMİ 4 GÜNDÜR ÇALIŞMIYOR TÜRKCELL VE ONUN BAYİLİK VERDİGİ NOKTADAN ŞİKAYETCİYİM BÖLE KALPAZANLIK OLAMZ RESMİ HIRSIZ BUNLAR NUMARA TAŞIMA – FARKLI TARİFE V.S. GİBİ ALDATMACALARLA İNSANLARI, KANDIRMANIZI GÖRSEL VE YAZILI OLARAK HERKESE DUYURACAĞIM…

  YAZIKLAR OLSUN !… ÖMRÜMDE BÖYLE FATURA GÖRMEDİM !!!

  MANTIKLI İZAHINI BANA VE MAİLİMDEKİ CC. BÖLÜMÜNDEKİ HERKESE EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYINIZ..

  TURGAY ERTAN := 0536 614 05 11 0535 769 54 50

 96. SELAM SAYGILAR BENİM MADURİYETİM YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE TÜRKCELL YENİ BİR KAMPANYASINA DAHİL OLMAK İSTEDİM HER YÖNE 65+KDV TÜRKCELL 5000DK DİGERLERİYLE 600DK TÜRKCELL MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIM BANA DEDİLER ANA BAYİLERİMİZ YAPABİLİRSİNİZ KAMPANYAMIZI DİE YÖNLERDİLER BEN DE AVCILARDA DORUK İLETİŞİM DİYE BAYİSİ VAR ORDAYA GİDİP BU KAMPANYAYA D AHİL OLDUM BAN ORDA ÇALIŞAN ARKADAŞ DEDİ AKŞAMDAN İTİBAREN KAMPANYADASINIZ DEDİLER ARADAN 1 AY GEÇTİ BAN GELEN FATURA MİKTARI 221,00TL BENDE FATURADAN SONRA TÜRKCELİ ARAYIP SORDUM NEDEN DİYE ONLARDA ARAŞTIRALIM DEDİ BAN SÖZDE 24 VEYA 48 SAAT İÇİN GERİ DÖNCEKLERDİ 4 GÜN OLUYOR DÖNMEDİLER BAYİLİK VERDİKLERE YERE GİTTİM NEDENSE ONLARIN SİSTEMİ 4 GÜNDÜR ÇALIŞMIYOR TÜRKCELL VE ONUN BAYİLİK VERDİGİ NOKTADAN ŞİKAYETCİYİM BÖLE KALPAZANLIK OLAMZ RESMİ HIRSIZ BUNLAR NUMARA TAŞIMA – FARKLI TARİFE V.S. GİBİ ALDATMACALARLA İNSANLARI, KANDIRMANIZI GÖRSEL VE YAZILI OLARAK HERKESE DUYURACAĞIM…

  YAZIKLAR OLSUN !… ÖMRÜMDE BÖYLE FATURA GÖRMEDİM !!!

  MANTIKLI İZAHINI BANA VE MAİLİMDEKİ CC. BÖLÜMÜNDEKİ HERKESE EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYINIZ..

 97. benim şikayetim bu yeni uygulamalarla ilgili turkcell kullanıcısıyım.arkadaşlarım turkcell den vodafona geçtiler ve kendi numaralarını kullanıyorlar,ben nasıl anlıcam onların vodofonlu yada avea lı olduğunu turkcell numarası diye arıyorum ve kontürlerim hemen bitiyor.bu uygulamanın kaldırılmasını istiyorum.kimin hangi operatöre baglı oldugunu bilemediğim için çok zarara ugradım.bununla ilgili bir kanun çıksın istiyorum yada eskisi gibi türkcell iler vodofonlular avealıların kendi operatör numaralarını kullansınlar buna bir çözüm bulunmalı.gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. operatörler hepimizi batırdı.bununla ilgili bir bilgi istiyorum.aynı numarayla geçişler yasak olmalı bununla ilgili bilgilendirilmek istiyorum

 98. ben vodofon hat aldım ama halen açılmadı nedenı eskı kullandığım telsim hattan dolayı sadece son faturmı 1 gun gecikmeli ödemişim ve kara listeye almışlar suan 3 gun oldu hale vodofon hattım açılmadı ve avea kamu hattımı iptal edip geçtim suan mağdurum telefon kullanımıyorum keşke vodofonu tercih etmeseydım ney bu yaaa..

 99. avea müşterisimi kerizmiyim bimiyom efendim bundan 5 aay önce ttn mobay die bi çin malımı avea kampanyasından aldım 1 yıl garati filan dio güya 39 ytl nerde telefonculardan 70 ytly aldım sonra 1 ay geçmeden kulaklık bozuldu 3 ay sonrada şarz cihazı bi şarj çıktı dio bastıryom takıldı velasıl kelam bozuldu bu ne kardeşim 2001 den beri faturalı hatım var bu ne kampanyası düşmanamı sattınız aldıım yere gitim adamlar bana 20 gün sonra gel dio pekala ben hangi telefonu kulanacam diom öyle diip savdılar kardeşim servisleriniz nasıl nerde adalet hesap sorulsun bana yazarsanız sevinirim şu an kırasım geldi telefonu atıp …

 100. zaman zaman kampanya adı altında paketler yayınlıyorsunuz. muhakkak oltaya birileri takılır diyorsunuz ve takılıyoruz. telefon görüşmes ile kampanya hakkında yeterli bilgi vermeden sadece artılarını anlatım eksilerini yüzeysel geçerek kampanyayı allayıp pullayıp insanları üye yapıyorsunuz. sonra vatandaş tarafınızdan yayınlanan daha avantajlı pakete üye olmak istiyor ancak bu aşamada eksiler dökülmeye başlıyor insanları yolunacak kaz olarak görüyorsunuz vede iyi yoluyorsunuz. Bizim gibi aptallar olduğu sürece türksel daha çok para kazanmaya devam eder. telefon görüşmesi ile paketlere üye yapılmaz yapılırsada adam gibi artı ve eksileri ayrıntılarına kadar anlatılır. Siz bu noktada ” siz neden sormadınız ” diyeceksiniz çünkü bizler sormamakla aptallık edip karşımızdaki büyük kuruluş olan türkcell’e güveniyoruz ve yolunmaya devam ediyoruz. Umarım bu mesajı siz ve birçok kişi okurda biz ne yapıyoruz diye kendi kendilerini sorarlar

 101. AVEA MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
  Yıllardır Operatörünüzün Müşterisiyim 07.05.2009 günü yeni bir cep telefonu Nokia 2680 aldın ve kontör sürem bittiği içinde 100 kontör yükledim İşlem sonucu Operatörünüz ünden gelen mesajla hattımda 194 kontör olduğu bildirildi. Yeni telefonun ilk şarjı bitmek için Saat 11.45 civarında 9333 arayarak kontörümü tekrar tekrar dinledim ve 191 kontör olduğu söylendi ve ilk şarj biterek 16 Saat telefon kapalı vaziyette şarj ettim. Bugün 08.05.2009 Saat 16.30 da telefonu açtığımda 3 kontör kaldığı mesajı geldi ve şoke oldum çünkü hiçbir yeri aramadım. 500 nolu hizmetinizi aradım halimi anlatamadan telefon kapandı.
  Yedi gün içinde Mağduriyetimin giderilerek 191 kontörümün iadesinin yapılması hususunu gereğini rica eder. Aksi halde elimdeki Kontör faturası ve Operatörünüz ünden gelen mesajları ve diğer belgelerle hakkımı Adli merciler ve Tüketici Mahkemesinde arayacağım ve hattımı da değiştireceğim.
  Gereğini Bilgilerinize rica ederim.

  Can KORTARLA

  Cep: 0505 358 45 32

 102. iyi günler benim şikayetlerim var ilgilenirseniz sevinirim ayrıca size minnettarım ben 150 kontör yükledim 2ay oldu ve hiç konuşamadım avea yedi kontörleri 15gün önce yine 150 yükledim yine yediler bana msj geliyor kontörüm gidiyor müşteri hizmetlerini aradım bana bilgi vermediler ben kontörlerimi nasıl alabilirim bana yardımcı olun

 103. benim bir şikayetim olacak samsung u700 model vodafone kontörlü hatlı bir telefonum var bu telefonda google menüsüne çocuklar giriyolar ve girdiklerinde anında kapatmamamıza rağmen 350 kontörümü aldılar halen bunun şaşkınlığını üzerimden atamadım derhal haksızlığımın düzeltilmesini istiyorum ve yardımlarınızı bekliyorum sizlere iyi çalışmalar diliyorum saygılarımı sunuyorum tamer sak tel:03126879709 mağdur olduğum cepno:05428210258

 104. tarıfe dedıgınız sey ınsanları kandırmak.
  tebrık edıyoruz bankasını soyan bır beyefendının elelamlarıda tarıfe ısı gelıstırmısler

 105. avea insanı resmen aptal yerine koyuyor. ocak ayı faturamda ilgili şikayetim vardı. Bu bildirmek için müşteri hizmetlerine telefon açtım. şikayetim 2 hat kullanıyorum bir turcell (kontörlü) bir avae (tüm kamu ) avea hattım dan turcell hattımı arıyomuşum onların fatura dökümüne göre o hattım kesinlikle kapalı olmuyor ve kendimle görüşebilmek için diğer hattımı kullanmıyorum bu kadar aşmadım kendimi ayrıca hani kemu hattı diğer kamu hattlarını ücretsiz arıyordu. o zaman ne diye fiyatlandırıyosunuz bu nasıl bi saçmalıktır. Bu da yetmezmiş gibi müşteri hizmetleri başından savmak için biz sizi arzmıştık mesaj atmıştık gerekli incelemenin yapıldığını bildirmek için bu nasıl bir yalandır siz galiba teknolojinin var olduğunu unutuyosunuz arasanız çağrı olur mesaj atsanız inanki her yerden mesaj geldiği gibi sizden de gelir ayak üstü insanları dolandıryorsunuz bu nasıl bi iştir. anlamıyorum.

 106. SAYIN YETKİLİ ;

  45 GÜN ÖNCE İŞYERİME GELEN PERSONELİNİZ ”EMRAH ODACI-Kurumsal Satış” TÜMİŞ+OFİS TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ..AYNI ŞEKİLDE AVEA MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN ALDIĞIM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA AVEA HATLARIMIZI BU TARİFEYE GEÇİRMEYE KARAR VERDİK.

  BU ŞİRKET HATLARI İLE GÜNLÜK 60 DK. TÜM TÜRK TELEKOM NUMARALARINI ÜCRETSİZ KONUŞACAĞIMIZ, BUNUN DIŞINDA YİNE AVEA KURUMSAL HATLARI İLE KONUŞACAĞIMIZ SÖYLENDİ..
  AYLIK 9,9 TL FATURA GELECEĞİ, DİĞER HATLARI ARAYINCA DA 0,25 KR. İLE ÜCRETLENDİRİLECEĞİ SÖYLENDİ.

  BİZ AŞAĞIDAKİ NUMARALARDAN GÜNLÜK TÜRK TELEKOM NUMARALARI VE AVEA KURUMSAL NUMARALAR İLE GÖRÜŞME YAPTIK.

  BUNA RAĞMEN GELEN FATURAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUK.. 215,75 TL

  ACİLEN BU HATTI ALDIĞIM TARİHTEN İTİBAREN TÜM ARANAN NUMARALARIN DÖKÜMÜ, ÜCRETLENDİRME DETAYI VE TÜM AYRINTILARIYLA TARAFIMIZA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM…

  KESİNLİKLE HATLARI İPTAL EDİNİZ…BİZE YANLIŞ BİLGİ VEREN EMRAH ODACI’DAN ŞİKAYETÇİYİM…
  ______________

  TELEFON NUMARALARI :

  0555 – 818 79 30 – 0555 – 818 79 31
  ABONE NUMARASI :
  9906389692
  ______________

  HATLARIN ACİLEN İPTALİNİ İSTİYORUM..HAKKIMI YASAL OLARAK , ARAYACAĞIM…İLK BAŞTA VERİLEN BİLGİLERİ SES KAYDI İLE AVUKATIMA VERDİM…

  NUMARA TAŞIMA – FARKLI TARİFE V.S. GİBİ ALDATMACALARLA İNSANLARI, KANDIRMANIZI GÖRSEL VE YAZILI OLARAK HERKESE DUYURACAĞIM…

  YAZIKLAR OLSUN !… ÖMRÜMDE BÖYLE FATURA GÖRMEDİM !!!

  MANTIKLI İZAHINI BANA VE MAİLİMDEKİ CC. BÖLÜMÜNDEKİ HERKESE EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYINIZ..

  OĞUZCAN GÜRBÜZ
  05323573190

 107. Merhaba ben bır sıkayette bulunucaktım.
  konu: Ikı adet avea hattı aldım 0506-863-90-27/28 bunların ıkısıde saglık bakanlıgı hattı. bunlar saglık bakanlıgın hatlarıyla ucretsız gorusulecegını ve aylık 5TL ye sınırsız sms atılabılecegı soylendı. Bana bır ayda smslerden dolayı 230TL-190TL ıkıncı Faturalar Ise 290TL-170 TL fatura ucretı geldı. soylenen fıyat Sozde 5TL dı. Avea musterı hızmetlerını aradım fatura ıtırazında bulundum avea subesını sıkayet ettım 3hafta oldu ve hala sonuc cıkmadı. Lutfen Yardımcı olun Sımdıden Ilgınız ıcın cok Tesekkur edıyorum

  ISIM; SAVAS KARAMAN
  TEL.; 05414807673-02164261588
  ADRES; ERTUGRUL GAZI MAH. ILGAZ SOK. PENDIK IST.

 108. daha kullanmadan bitti nasıl bir cözüm bulmalıyım ben siz söleyin vodafon böle beles paraları aldı ama merak etmesin mahkemeye verdim bile az kaldı seni pezevek seni ben bebek degilim aglaamam ama neyse

 109. Öncelikle merhabalar
  avea gibi köklü bir kurumun böylesine basıt bir gafta bulunmayacagını düşünerek size yazma ihtiyacı duydum.
  adıma kayıtlı bulunan 2 tucell li abonemi avea 27.11.2008
  geçiş yapmış bir yeni aboneniz olarak 04.12.2008 yeni kanpanya yapılıp yenide geçişlerde 600 dk. verilmesini öncelikle kendi şahsıma vede tüm avea ı terciheden vatandaşlarakarşı bir haksızlı olarak görüyorum vede kurumunuzun konuya hassasiyet göstereceyi inaçıyla sahsıma en kısa sürede bir bilgi verilmediği taktirde tüketici hakları genel müdürlüğüne gerek mail. gerek yazılı müracatımı yapıp avea dan bir başka operatörü tercih etmek zorunda kalacağımı ve kanuni yollardan da konunun takipcisi olacağımı bilgilerinize arzederim.

 110. aveadan 2 yıl önce hat aldım ve şu an benim üzerime olmadıgını sölediler puk no istiyor ama müşteri temsilcileri vermiyor bütün bilgilewri veriyorum ne kadar konturu var kaç mesaj hakkı var ama sölemiyolar ne yapabilirim yardım edin lütfen

 111. bilgisayar aldım açıldıktan 10 saniye sonra donuyor oyun oynayamıyorum kim bilr daha ne çıkacak marmaris kipadan aldım bir şey yapılmazsa tüketici haklarına şikayet edecem.

 112. sayın yetkılı şahıslar kosgeb kredısı dedınız bır surü masraf yaptık üye olduk iyi güzel güzelde bankalar ipotek istiyor kefil kabul etmiyor kardeşim her esnafında ipoteği olacak bir uygulama olabilirmi ne oldu durumu iyi zengın esnaf aldı kredıyı bizim gibi cansuyuna ihtıyacı olan esnafta bakakaldı saygılar

 113. CREA PLAZMA ALDIM AMA ÜÇ AY GEÇMEDEN CAMI PATLADI HEMDE İÇTEN DIŞTANDA DEYİL SERVİS 850 YTL PARA İSTİYOR AMA GARANTİ KAPSAMINDA BÜTÜN PARÇALARI GARANTİ KAPSAMINDA DİYOR AİLEMDE HUZUR KALMADI LÜTFEN YARDIMCI OLUN 05459021146

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir